Licitació 2-2017 (Lliga d´Aficionats)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació del Lliga de Mallorca per Equips Aficionats. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 150 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
15 € - 9 punts
30 € - 8 punts
45 € - 7 punts
60 € - 6 punts
75 € - 5 punts
90 € - 4 punts
105 € - 3 punts
120 € - 2 punts
135 € - 1 punt
150 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les dates del campionat: El 24 de juny.

- L’horari del campionat: De 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.

- Les bases del campionat que estableixi la Federació Balear d’Escacs.

- Condicions mínimes de la sala de joc, de les taules i de les cadires.

- Lliurar tres trofeus per als tres primers equips classificats.

- L’àrbitre principal tindrà la titulació mínima requerida i haurà d’estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- Pagar els honoraris de 50 € del responsable federatiu de la competició.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Les dates establertes per la Federació Balear d´Escacs (2 punts)

- Número mínim d´equips de l´organització que jugaran el campionat (2 punts)

- Sala de joc única (1 punt)

- Àrbitre adjunt al corrent de la corresponent llicencia federativa (1 punt)

- Partides en format PGN d’almenys 8 partides per ronda (1 punt)

- Sala d’anàlisis a la sala de joc (1 punt)

- Aparcament proper a la sala de joc (1 punt)

- Servei de cafeteria proper a la sala de joc (1 punt)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple premis en metàl·lic, altres premis o activitats complementàries.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 30 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

G. Renovacions

Ambdues parts (el guanyador i la Federació Balear d´Escacs) podran renovar anualment l´adjudicació fins un màxim de 3 vegades.

Palma, 2 de gener de 2017.

Arxius