Avís legal

Li agraïm que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència en el nostre web sigui satisfactòria.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions, així com de les Polítiques de Privacitat i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Per favor, li recomanam que les llegeixi amb atenció per a saber quin tipus de dades es recullen mitjançant el nostre web, i amb quines finalitats i quins drets.

1.- Informació Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

 • Identitat: Federació Balear d'Escacs
 • CIF:  G07191604
 • Adreça postal: Velòdrom Illes Balears, Av. Uruguai S/N, 07010 Palma, Mallorca, Illes Balears.
 • Telèfon: 633 88 01 07
 • Correu-e: fbe@fbescacs.com
 • URL:  www.fbescacs.com

L’accés al Web suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per unes altres, pel seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedeixi a les presents condicions de tant en tant per a comprovar les seves possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

2.- Condicions d’ús

Accés 

La visita al portal www.fbescacs.com s’efectua de forma anònima. Solament per accedir a determinats serveis del web que puguin afegir-se i que disposin de gestió o tramitació específica, hauran els usuaris de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

Objecte 

L’objecte d’aquest web és facilitar la informació d’interès general de la Federació Balear d’Escacs als clubs, les persones federades i a la població en general. S'aporta informació, es difonen les activitats escaquístiques que es desenvolupen a les Illes Balears, es dóna a conéixer el món dels escacs a la nostra comunitat i serveix de contacte entre la Federació i els interessats en la pràctica dels escacs. 

Continguts 

Les dades i continguts que apareixen publicats a www.fbescacs.com hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu i orientatiu fora de les convocatòries, circulars i resolucions dels comités que ténen una consideració estatutària específica. La Federació Balear d’Escacs procura que la informació sigui exacta i precisa i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible tractant d’evitar errades i corregint les mateixes tan aviat com les detecta. L'usuari assumeix, coneix i accepta que les informacions poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

La Federació Balear d’Escacs es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de www.fbescacs.com segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

La Federació Balear d’Escacs no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a www.fbescacs.com. La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició de caràcter merament orientatiu, en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius els quals es troben subordinats a les normes legals o reglamentàries que siguin d’aplicació. 

La Federació Balear d’Escacs no és responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no pugui ser  interromput o que el contingut o software al que s’accedeixi estigui lliure d’errades o de causar dany. 

En aquest web s’inclouen enllaços a pàgines web de tercers que es considera poden ser d’interès pels usuaris. La Federació Balear d’Escacs no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altre informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal, puguin oferir als usuaris. Aquesta responsabilitat  correspon de forma exclusiva a les persones o societats que en són titulars. 

Tots els elements de www.fbescacs.com (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la Federació Balear d’Escacs (excepte si s'indica expressament). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva. 

La Federació Balear d’Escacs permet que els continguts d’aquest domini puguin ser descarregats al terminal de l’usuari sempre que sigui pel seu ús privat i sense cap finalitat comercial. Els continguts, el disseny i la selecció i forma de presentació del materials en cap cas poden ser objecte de transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment. Amb el mateix sentit l'usuari haurà d'abstenir-se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal. 

Quan s'estableixi l'enllaç amb www.fbescacs.com no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que la Federació Balear d’Escacs ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenteixi la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a  www.fbescacs.com d’enllaços a altres webs externs tindrà en tot cas un caràcter merament informatiu. Per tant la Federació Balear d’Escacs no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

 1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
 2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquests webs o portals externs.
 3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
 4. Els termes o condicions d'ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
 5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

Ús 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.fbescacs.com abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a www.fbescacs.com sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. 

Funcionament del servei 

La Federació Balear d’Escacs no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a www.fbescacs.com originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contreure a causa de la navegació per www.fbescacs.com.

3.- Privacitat i protecció de dades 

La Federació Catalana d’Escacs es compromet a respectar la Privacitat i confidencialitat de les dades personals que les persones usuàries del web www.escacs.cat incloguin en els formularis i enviïn. 

a)  Tractament 

Només es recullen els noms, adreces (particulars, de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que de forma voluntària faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. L'única finalitat és atendre la gestió dels tràmits que així ho requereixin o la resposta a les preguntes, els suggeriments o les queixes que es formulin a la Federació. 

La Federació Balear d’Escacs garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre a www.fbescacs.com i que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i per la resta de disposicions que siguin d’aplicació. 

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat. 

b)  Consentiment 

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Privacitat de dades de caràcter personal que manté la Federació Balear d’Escacs, exposada en  l'avís legal que trobareu al peu del formulari de recollida de dades de www.fbescacs.com.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari comportarà l'acceptació i autorització expressa a la Federació Balear d’Escacs per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.   

Atès que l'autorització de l'usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.           

c)  Cessió 

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.fbescacs.com no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquesta Federació excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

d)  Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

L'exercici d'aquests drets s'haurà de fer tant presencialment com per escrit mitjançant una instància signada i presentada a la direcció postal de la Federació Balear d’Escacs acompanyada d'una fotocòpia del DNI.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i llinatges de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.