Campionat de Balears Escolar 2011 (Bases sub-10)

PRIMER - El Campionat de Balears sub-10 se celebrarà a Menorca, del 26 al 29 de maig de 2011.

SEGON - Els jugadors competiran en un sol grup.

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema lliga a set rondes amb un ritme de joc de trenta minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

- Reunió tècnica de delegats, acreditacions i assignació de números: Dijous 26 de maig a les 15,30 hores. No s’admetrà l’acreditació de cap jugador que no vagi acompanyat del seu delegat respectiu i DNI.

- Ronda 1: Dijous 26 de maig a les 17,00 hores.

- Ronda 2: Divendres 27 de maig a les 10,00 hores.

- Ronda 3: Divendres 27 de maig a les 16,00 hores.

- Ronda 4: Dissabte 28 de maig a les 10,00 hores.

- Ronda 5: Dissabte 28 de maig a les 12:00 hores.

- Ronda 6: Dissabte 28 de maig a les 16,00 hores.

- Ronda 7: Diumenge 29 de maig a les 09,30 hores.

- Partides de desempat: Diumenge 29 de maig a les 11:30 hores.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al inici de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat, l’organització intentarà no incloure jugadors no acreditats per evitar absències. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - En acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: sonnen, resultat particular, Koya i número de victòries. S’aplicaran les corresponents correccions FIDE. En cas d’empat es realitzaran partides de desempat a partides a 5 minuts per jugador.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició estarà integrat pel director del torneig i el delegat que nomeni cadascuna de les tres delegacions insulars. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El torneig comptarà amb un àrbitre principal, un àrbitre adjunt, un director de torneig i altre personal auxiliar.

DESÈ - El primer classificat i la primera classificada femenina es proclamarà Campió de Balears masculí i femení respectivament. S’informarà mitjançant una circular de la Federació la normativa per a la classificació pels diferents Campionats d’Espanya.

ONZÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes. Es recorda que podrien sorgir modificacions a aquestes bases durant la reunió de delegats.