Campionat de Balears per Equips 2012 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Balears per equips es disputarà per sistema lliga entre sis equips i a una volta.

SEGON - La seu del torneig serà l’hotel Sol Pinet Playa de Sant Antoni d’Eivissa, del 10 al 13 de maig de 2012.

L’horari de les partides serà el següent:

Primera ronda: dijous 10 de maig a les 17’00 hores.
Segona ronda: divendres 11 de maig a les 10’00 hores.
Tercera ronda: divendres 11 de maig a les 16’30 hores.
Quarta ronda: dissabte 12 de maig a les 10’00 hores.
Cinquena ronda: dissabte 12 de maig a les 16’30 hores.

TERCER - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure fins a quatre reserves. El sorteig s’efectuarà a la seu del campionat, el dijous 10 de maig, a les 16:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els jugadors participants 24 hores abans del sorteig. Tots els jugadors de la llista de força hauran d’estar federats amb una antelació de 48 hores. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb ELO FEDA s´equipararà el ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts d’ELO. L’ordre de força una vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de cada ronda es presentaran a l’àrbitre 30 minuts abans del començament de la ronda. En cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a l’inrevés).

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

CINQUÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - El sorteig, resultats i classificacions es farà públic a la sala de joc; s’intentarà donar la màxima informació a través de les pàgina web de la federació.

SETÈ - La competició es disputarà a punt de matx, sent aquesta puntuació: 2 punts per victòria, 1 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota.
Els sistemes de desempat seran, per aquest ordre: suma dels punts de totes les partides jugades, resultat particular, sonnenborn-berger, holandès, nombre de victòries, partides ràpides de desempat entre els equips implicats.

VUITÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

NOVÈ - El torneig és vàlid per a Elo FEDA i FIDE. S’aplicaran les Lleis dels escacs aprovades en el 77è Congrés de la FIDE, que van entrar en vigor el 1 de juliol de 2009, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic. No es podrà fumar en la sala de joc, ni analitzar mentre hagi partides vives.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Antonio Pita Ribas, i l’organització serà a càrrec de la Delegació d’Eivissa-Formentera. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se, en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà la junta directiva de la Federació Balear d’Escacs.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips, i tindrà dret a participar en representació de Balears, en el Campionat d’Espanya per equips.

DOTZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.


ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.