Campionat de Balears per Equips 2016 (Bases)

PRIMER - Es disputarà per sistema lliga entre sis equips i a una volta. En funció de la circular 10-2016 les 6 places del sistema lliga s´assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Balears

2. Plaça per a la delegació de Mallorca

3. Plaça per a la delegació en més clubs

4. Plaça per a la delegació de Menorca

5. Plaça per a la delegació d´Eivissa Formentera

6. Plaça per a l´organitzador

SEGON - La seu del torneig serà l´hotel MLL Caribbean Bay (Carrer Trencadors 48) del 29 d´abril a l´1 de maig. L’horari de les partides serà el següent:

Primera ronda: Divendres 29 d´abril a les 10:00 hores.

Segona ronda: Divendres 29 d´abril a les 16:30 hores.

Tercera ronda: Dissabte 30 d´abril a les 10:00 hores.

Quarta ronda: Dissabte 30 d´abril a les 16’30 hores.

Cinquena ronda: Diumenge 1 de maig a les 09:30 hores.

TERCER - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure fins a quatre reserves. El sorteig s’efectuarà a la seu del campionat, el divendres 29 d´abril, a les 09:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els jugadors participants 72 hores abans del sorteig. Tots els jugadors de la llista de força hauran d’haver estat federats en la corresponent competició per equips insular. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb ELO FEDA s´equipararà l’ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts. L’ordre de força una vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de cada ronda es presentaran a l’àrbitre 15 minuts abans del començament de la ronda. En cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip o l´estipulat abans de començar la competició). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a l’inrevés).

QUART - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

CINQUÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - La competició es disputarà a punt de matx, sent la puntuació: 2 punts per victòria, 1 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota.

SETÈ - Els sistemes de desempat seran, per aquest ordre: suma dels punts de totes les partides jugades, resultat particular, sonnenborn-berger, holandès, nombre de victòries i partides ràpides de desempat entre els equips implicats.

VUITÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

NOVÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Joan Martí Mascaró. L’organització serà a càrrec de Mallorca Chess Events. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la ronda en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se, en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà el Jutge Únic de la Federació Balear d’Escacs.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips, i tindrà dret a participar en representació de Balears, en el Campionat d’Espanya per equips, en funció de l´establert a la circular 15-2016.

DOTZE - Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)

TRETZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

CATORZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

• Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

• Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.

Arxius