Campionat de Mallorca Individual 2015 (Bases)

Objecte i àmbit d´aplicació.

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual de la temporada 2015. S´aplicarà a tots els participants en el mateix.

Descripció del Campionat.

ARTICLE 2 (sistema de competició):

1. Es disputarà per sistema suís a 8 rondes els dies 24 i 31 d´octubre, 7, 14 i 28 de novembre, 5, 12 i 19 de desembre. Els jugadors es separaran en 4 categories: Preferent, Primera, Segona i Tercera.

2. Es disputaran 7 rondes (no és jugarà dia 5 de desembre) si el nombre de participants prenent com base la llista de participants de la segona ronda és inferior a 18.

ARTICLE 3 (seu):

Les partides es disputaran a l´Escola de Baix de Maria de la Salut.

ARTICLE 4 (ritme de joc):

1. Les sessions els dissabtes s’iniciaran a les 16:30 hores. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d´increment per a cada jugada.

2. Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió, donant-se per perduda la partida al jugador que no comparegui en el termini de mitja hora (això és, a les 17:00 hores).

ARTICLE 5 (aparellaments i desempats):

1. Els aparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss Manager. La presentació final dels aparellaments és responsabilitat de l’Àrbitre Principal.

2. Per al rànquing inicial es tindrà en compte l’ELO FIDE i FEDA, i es triarà el major dels dos.

3. En acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, i sonnen-berger. En cas d’empat en els anteriors s’aplicaran els següents (en aquest ordre): progressiu, resultat particular, partides guanyades i armaggedon. S’aplicaran les corresponents correccions FIDE.

Qüestions Tècniques.

ARTICLE 6 (homologació):

El torneig serà vàlid a l´efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l´obtenció de normes de Mestre Balear.

ARTICLE 7 (normativa):

S´aplicarà per al desenvolupament de la competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici en tot el no expressat en les presents bases.

ARTICLE 8 (ascensos i descensos):

1. A categoria Preferent: Es classificaran per al Campionat de Balears els jugadors que compleixin la normativa corresponent. Baixen a Primera el 15% del total de participants.

2. A categoria Primera: Pugen a Preferent el 15% del total de participants. Baixen a segona el 15% del total de participants.

3. A categoria Segona: Pugen a primera el 15% del total de participants. Baixen a tercera el 15% del total de participants.

4. A categoria Tercera: Pugen a segona el 15% del total de participants.

5. Es publicarà el nombre exacte d´ascensos i descensos prenent com base la llista de participants de la segona ronda. En els ascensos s’arrodonirà a l’alça i en els descensos a la baixa.

ARTICLE 9 (categories):

1. A partir de 2110 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a la categoria preferent.

2. Entre 1910 i 2110 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a la categoria primera.

3. Entre 1810 i 1910 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a la categoria segona.

4. Tots els jugadors que el seu últim Campionat Individual disputat sigui el celebrat a l’any 2012 hauran de participar en aquesta edició per a mantenir la categoria. En cas contrari, descendiran a la categoria immediatament inferior.

ARTICLE 10 (relació de premis):

S´estableixen els següents: Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

ARTICLE 11 (byes o descansos):

1. Tot jugador podrà disposar fins a dos descansos (bye) de ½ punt a totes les categories. El bye es sol•licitarà mitjançant escrit presentat i signat a l´equip arbitral del torneig i de la següent manera:

2. El bye per a la primera ronda s’haurà de sol•licitar en el moment de la inscripció o, com a màxim, dirigint-se a la Federació fins al dijous 20 de novembre a les 20:00 hores, moment que es tanca la inscripció.

3. El bye per a les dues últimes rondes es pot sol•licitar des del moment de la inscripció i com a màxim fins al començament de la ronda 2 (29 de novembre). A partir d´aquest moment tindrà caràcter irrevocable.

4. El bye per a les restants rondes es pot sol•licitar des de la inscripció i com a màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior sobre la qual es vol demanar el bye (per exemple, si es vol demanar un bye per a la ronda 5, es podrà sol•licitar fins a una hora iniciada la ronda 4).

5. Byes de 0 punts: Tots els jugadors que així ho desitgin poden sol•licitar un descans (bye) de 0 punts, en qualsevol ronda, sempre amb la mateixa antelació (com màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior).

ARTICLE 12 (cos tècnic):

L´organització serà a càrrec del Club d´Escacs Maria de la Salut amb el suport tècnic de la Federació Balear d´Escacs.

ARTICLE 12 (comitè de Competició):

1. El Comitè de Competició serà el Comitè de la Federació Balear d´Escacs.

2. Tota reclamació a presentar davant el Comitè de Competició haurà de dirigir-se per escrit i en el termini màxim d´una hora una vegada finalitzada la sessió objecte de reclamació.

ARTICLE 13 (altres):

1. El jugador que no comparegui a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença, al delegat federatiu, a l´àrbitre principal o la Federació abans de realitzat el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes siguin o no consecutives, suposarà directament l´eliminació del torneig.

2. És obligatori anotar tota la partida, mitjançant el sistema algebraic. Es recorda als participants, conforme la normativa vigent, l´obligatorietat d´apuntar totes les jugades, pel que no es poden fer 2 jugades sense apuntar-ne almenys una. En cas de deixar d’anotar jugades aquestes s’hauran de completar en el temps propi. Excepcionalment es permetrà als jugadors sub-10 de tercera categoria no anotar les jugades amb una penalització de 15 minuts.

3. En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de comunicar a l´àrbitre el resultat i lliurar-li l´original de les planelles i el rellotge de la seva partida. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.

4. No està permès analitzar en la sala de joc. A aquest efecte s’habilitarà una sala d’anàlisi, vora la sala de joc.

5. No està permès fumar en la sala de joc. Tampoc l´ús d´aparells electrònics ni mòbils. En cas de sonar el mòbil d´un participant se li donarà per perduda la partida al jugador. Igualment si un jugador respon al seu telèfon (que estava en silenci o manera vibració) assegut enfront del tauler. En cas de ser un espectador, serà expulsat de la sala de joc.

6. Els aparellaments, resultats i classificacions es penjaran a la pàgina web de la Federació després de cada ronda. L’aparellament que es publiqui a la sala de joc en finalitzar la ronda, serà provisional fins al dimarts següent a les 20:00 hores, excepte reclamació que prosperi o que l´organització en determini el contrari.

ARTICLE 14 (requisits):

Al correu electrònic clubdescacsmaria@live.com fins al dimecres 21 d´octubre a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació en el Campionat de Mallorca Individual suposa la seva total acceptació. La Junta Directiva de la FBE queda facultada per a poder modificar les presents BASES, avisant amb l´antelació suficient.