Campionat de Mallorca Individual 2016 (Bases)

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual de la temporada 2016. S´aplicarà a tots els participants en el mateix.

Descripció del Campionat.

ARTICLE 2 (sistema de competició):

1. Es disputarà per sistema suís a 8 rondes, els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de novembre i 2 i 3 de desembre. Els jugadors jugaran tots a un mateix grup independentment de la categoria que ostentin.

ARTICLE 3 (seu):

Les partides es disputaran a Santa Margalida, al Bar Arachu i a la sala d´exposicions de la rectoria (Plaça de la Vila).

ARTICLE 4 (ritme de joc):

1. Les sessions s’iniciaran a les 20:30 hores els divendres i a les 16:30 hores els dissabtes. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d´increment per a cada jugada.

2. Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió, donant-se per perduda la partida al jugador que no comparegui en el termini de 45 minuts (això és, a les 21:15 els divendres i les 17:15 hores els dissabtes).

ARTICLE 5 (aparellaments i desempats):

1. Els aparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss Manager. La presentació final dels aparellaments és responsabilitat de l’Àrbitre Principal.

2. Per al rànquing inicial es tindrà en compte l’ELO FIDE i després l´ELO FEDA.

3. Per al campió del torneig el desempat serà Armageddon. En el cas de ser més de dos jugadors empatats es faran eliminatòries. En el cas d´haver de passar algun jugador de ronda es prioritzarà el millor classificat en funció dels sistemes de desempat establerts per a la resta de jugadors. Per a la resta de participants en acabar l’última ronda es sortejarà l’ordre a aplicar entre els següents desempats: bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total i sonnen-berger. En cas d’empat en els anteriors s’aplicaran els següents (en aquest ordre): progressiu total, partides guanyades i sistema koya. S’aplicaran les corresponents correccions FIDE de jugador virtual.

Qüestions Tècniques.

ARTICLE 6 (homologació):

El torneig serà vàlid a l´efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l´obtenció de normes de Mestre Balear.

ARTICLE 7 (normativa):

S´aplicarà per al desenvolupament de la competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici en tot el no expressat en les presents bases.

ARTICLE 8 (ascensos i descensos):

Ascensos:

- A preferent pujaran el 15 % del total dels participants de primera.

- A primera pujaran el 15 % del total dels participants de segona.

- A segona pujaran el 15 % del total dels participants de tercera.

Si un o més jugadors pugen més d´una categoria, aquestes es consideraran places d´ascens extres, i no en resteran cap a les categories respectives.

Descensos:

- A primera baixaran el 10 % del total dels participants de preferent.

- A segona baixaran el 10 % del total dels participants de primera.

- A tercera baixaran el 10 % del total dels participants de segona.

Els jugadors només podran perdre una sola categoria en cas de descens. Ocupant plaça de descens exclusivament de la seva categoria.

Per al càlcul dels ascensos i descensos es tindrà en compte el número de jugadors aparellats a la segona ronda. Els ascensos s´arrodoniran a l´alça i els descensos a la baixa.

ARTICLE 10 (relació de premis):

S´estableixen els següents: Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria. I un record per a tots els participants.

ARTICLE 11 (byes o descansos):

1. Tot jugador podrà disposar fins a dos descansos (bye) de ½ punt a totes les categories. El bye es sol•licitarà mitjançant escrit presentat i signat a l´equip arbitral del torneig i de la següent manera:

- El bye per a les dues últimes rondes es pot sol•licitar des del moment de la inscripció i com a màxim fins al començament de la ronda 2. A partir d´aquest moment tindrà caràcter irrevocable.

- El bye per a les restants rondes es pot sol•licitar des de la inscripció i com a màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior sobre la qual es vol demanar el bye (per exemple, si es vol demanar un bye per a la ronda 5, es podrà sol•licitar fins a una hora iniciada la ronda 4).

5. Byes de 0 punts: Tots els jugadors que així ho desitgin poden sol•licitar un descans (bye) de 0 punts, en qualsevol ronda, sempre amb la mateixa antelació (com màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior).

ARTICLE 12 (cos tècnic):

El delegat federatiu serà Joan Crespí López. L’arbitratge serà a càrrec de Joan Martí Mascaró.

ARTICLE 13 (comitè de Competició):

1. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs

2. Tota reclamació a presentar davant el Comitè de Competició haurà de dirigir-se per escrit i en el termini màxim d´una hora una vegada finalitzada la sessió objecte de reclamació.

ARTICLE 14 (altres):

- El jugador que no comparegui a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença, al delegat federatiu, a l´àrbitre principal o la Federació abans de realitzat el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes siguin o no consecutives, suposarà directament l´eliminació del torneig.

- Es considerarà que un jugador ha participat al campionat quan hagi sigut emparellat almenys una ronda sense bye.

- És obligatori anotar tota la partida, mitjançant el sistema algebraic. Es recorda als participants, conforme la normativa vigent, l´obligatorietat d´apuntar totes les jugades, pel que no es poden fer 2 jugades sense apuntar-ne almenys una. En cas de deixar d’anotar jugades aquestes s’hauran de completar en el temps propi.

- En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de comunicar a l´àrbitre el resultat i lliurar-li l´original de les planelles i el rellotge de la seva partida. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.

- No està permès analitzar en la sala de joc. A aquest efecte s’habilitarà una sala d’anàlisi, vora la sala de joc.

- No està permès fumar en la sala de joc. Tampoc l´ús d´aparells electrònics ni mòbils. En cas de sonar el mòbil d´un participant se li donarà per perduda la partida al jugador. Igualment si un jugador respon al seu telèfon (que estava en silenci o manera vibració) assegut enfront del tauler. En cas de ser un espectador, serà expulsat de la sala de joc.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació en el Campionat de Mallorca Individual suposa la seva total acceptació. La Junta Directiva de la FBE queda facultada per a poder modificar les presents BASES, avisant amb l´antelació suficient.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)