Campionat de Mallorca Individual 2017 (Bases)

Objecte i àmbit d´aplicació.

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual. S´aplicarà a tots els participants en el mateix.

Descripció del Campionat.

ARTICLE 2 (sistema de competició):

1. Es disputarà per sistema suís de 6 a 8 rondes els dies 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16 i 17 de desembre. Els jugadors es separaran en 4 categories: Preferent, Primera, Segona i Tercera.

2. Es disputaran 7 rondes (no és jugarà dia 6 de desembre) si el nombre de participants prenent com base la llista de participants de la segona ronda és inferior a 65.

2. Es disputaran 6 rondes (no és jugarà dia 6 i 8 de desembre) si el nombre de participants prenent com base la llista de participants de la segona ronda és inferior a 33.

ARTICLE 3 (seu):

Les partides es disputaran a IES Madina Mayurqa de Palma.

ARTICLE 4 (ritme de joc):

1. Les sessions s’iniciaran a les 16:30 hores. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d´increment per a cada jugada.

2. Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió. Els jugadors tindran 30 minuts per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. (això és, a les 17:00 hores).

ARTICLE 5 (aparellaments i desempats):

1. Els aparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss Manager. La presentació final dels aparellaments és responsabilitat de l’Àrbitre Principal.

2. Per al rànquing inicial es tindrà en compte l’ELO FIDE.

3. Per al primer classificat de cada categoria els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

S’aplicaran les corresponents correccions FIDE.

Qüestions Tècniques.

ARTICLE 6 (homologació):

El torneig serà vàlid a l´efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE.

ARTICLE 7 (normativa):

S´aplicarà per al desenvolupament de la competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici en tot el no expressat en les presents bases.

ARTICLE 8 (ascensos i descensos):

1. A categoria Preferent: Es classificaran per al Campionat de Balears els jugadors que compleixin la normativa corresponent. Baixen a Primera el 15% del total de participants.

2. A categoria Primera: Pugen a Preferent el 15% del total de participants. Baixen a segona el 15% del total de participants.

3. A categoria Segona: Pugen a primera el 15% del total de participants. Baixen a tercera el 15% del total de participants.

4. A categoria Tercera: Pugen a segona el 15% del total de participants.

5. Es publicarà el nombre exacte d´ascensos i descensos prenent com base la llista de participants de la segona ronda. En els ascensos s’arrodonirà a l’alça i en els descensos a la baixa.

ARTICLE 9 (categories):

1. A partir de 2050 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a la categoria preferent.

2. Entre 1900 i 2049 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a a la categoria primera.

3. Entre 1750 i 1899 ELO FIDE o FEDA (es triarà el major) dóna dret a participar a la categoria segona.

4. Tots els jugadors que el seu últim Campionat Individual disputat sigui el celebrat a l’any 2014 hauran de participar en aquesta edició per a mantenir la categoria. En cas contrari, descendiran a la categoria immediatament inferior.

ARTICLE 10 (relació de premis):

S´estableixen els següents: Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

ARTICLE 11 (byes o descansos):

1. Tot jugador podrà disposar fins a dos descansos (bye) de ½ punt a totes les categories, excepte si es juguen 6 rondes que sols podran demanar un sol bye. El bye es sol•licitarà mitjançant escrit presentat i signat a l´equip arbitral del torneig i de la següent manera:

2. El bye per a la primera ronda s’haurà de sol•licitar en el moment de la inscripció o, com a màxim, dirigint-se a la Federació fins al dijous 29 de novembre a les 20:00 hores, moment que es tanca la inscripció.

3. El bye per a les dues últimes rondes es pot sol•licitar des del moment de la inscripció i com a màxim fins al començament de la ronda 2 (3 de desembre). A partir d´aquest moment tindrà caràcter irrevocable.

4. El bye per a les restants rondes es pot sol•licitar des de la inscripció i com a màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior sobre la qual es vol demanar el bye (per exemple, si es vol demanar un bye per a la ronda 5, es podrà sol•licitar fins a una hora iniciada la ronda 4).

5. Byes de 0 punts: Tots els jugadors que així ho desitgin poden sol•licitar un descans (bye) de 0 punts, en qualsevol ronda, sempre amb la mateixa antelació (com màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior).

ARTICLE 12 (cos tècnic):

L´organització serà a càrrec de la Federació Balear d´Escacs.

ARTICLE 12 (comitè de Competició):

1. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs.

2. Tota reclamació a presentar davant el Jutge Únic haurà de dirigir-se per escrit i en el termini màxim de mitja hora a una vegada finalitzada la sessió objecte de reclamació.

ARTICLE 13 (altres):

1. El jugador que no comparegui a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença, al delegat federatiu, a l´àrbitre principal o la Federació abans de realitzat el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes siguin o no consecutives, suposarà directament l´eliminació del torneig.

2. És obligatori anotar tota la partida, mitjançant el sistema algebraic. Es recorda als participants, conforme la normativa vigent, l´obligatorietat d´apuntar totes les jugades, pel que no es poden fer 2 jugades sense apuntar-ne almenys una. En cas de deixar d’anotar jugades aquestes s’hauran de completar en el temps propi.

3. En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de comunicar a l´àrbitre el resultat i lliurar-li l´original de les planelles i el rellotge de la seva partida. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.

4. No està permès analitzar en la sala de joc.

5. No està permès fumar en la sala de joc. Tampoc l´ús d´aparells electrònics ni mòbils. En cas de sonar el mòbil d´un participant se li donarà per perduda la partida al jugador. Igualment si un jugador respon al seu telèfon (que estava en silenci o manera vibració) assegut enfront del tauler. En cas de ser un espectador, serà expulsat de la sala de joc.

6. Els aparellaments, resultats i classificacions es penjaran a la pàgina web de la Federació després de cada ronda. L’aparellament que es publiqui a la sala de joc en finalitzar la ronda, serà provisional fins al dimarts següent a les 20:00 hores, excepte reclamació que prosperi o que l´organització en determini el contrari.

ARTICLE 14 (requisits):

10 € d´inscripció. Al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins al dimecres 29 de novembre a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació en el Campionat de Mallorca Individual suposa la seva total acceptació. La Junta Directiva de la FBE queda facultada per a poder modificar les presents BASES, avisant amb l´antelació suficient.