Campionat de Mallorca per Equips 2011 (Bases)

OBJECTE I ÀMBIT D´APLICACIÓ

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius al Campionat de Mallorca per Equips de la temporada 2011. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

QÜESTIONS PRELIMINARS

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat esportiva adherida a la FBE que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

DESCRIPCIÓ DEL CAMPIONAT

ARTICLE 3 (categories):

1. El Campionat de Mallorca per equips es disputarà agrupant els equips de Mallorca en quatre categories, i que seran: Preferent, Primera, Segona i Tercera.

2. Preferent: Es compon d’un grup de 10 equips, dels quals el primer classificat serà el Campió de Mallorca.

3. Primera: Es compon d’un grup de 10 equips, i permet l’ascens a Preferent.

4. Segona: Es compon d’un grup de 10 equips, i permet l’ascens a Primera.

5. Tercera: Engloba als equips restants, i permet l’ascens a Segona.

ARTICLE 4 (equips participants):

1. Cada club podrà tenir, com a màxim un equip representant a Preferent i un altre a Primera. A Segona i Tercera no hi ha límit d’equips per club. Quan més d’un equip per club militi en una mateixa categoria, la llista de força de titulars serà tancada.

2. Els equips que disputin els seus encontres com a locals jugaran amb les peces blanques en els taulers imparells, i amb les negres en els parells.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

Categoria Preferent:

1. Es compon d’un grup de 10 equips de 6 jugadors, que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta.

2. El primer classificat serà Campió de Mallorca.

3. Els dos últims classificats (9è i 10è) ocuparan plaça de descens a Primera. El 10è classificat baixa directament a Primera.

4. Aparellaments: S’invertirà el quadre de rondes perquè així tots els equips disputin el mateix número de rondes a la seva seu. El número de rànquing s’establirà a través d’un sorteig dirigit en funció de la classificació de l’any anterior. En primer lloc es sortejarà el número del campió de l’any anterior que haurà de jugar amb el segon classificat a la última ronda. Posteriorment es sortejarà el número del tercer classificat que haurà de jugar amb el quart classificat a la última ronda. I així successivament.

5. Puntuació: Els equips obtindran 1 punt per matx guanyat, 0’5 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

6. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Suma de punts en tots els taulers.
- Resultat particular.
- Sonnen-Berger.
- Holandès.

Categoria Primera:

1. Es compon d’un grup de 10 equips de 5 jugadors, que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta.

2. El primer i segon classificat obtindran la categoria Preferent.

3. Els tres últims classificats (8è, 9è i 10è) ocuparan plaça de descens a Segona. El 10è classificat baixa directament a segona. En el cas de que un equip ocupi plaça d’ascens i de descens prevaldrà la segona.

4. Puntuació: Els equips obtindran 1 punt per matx guanyat, 0’5 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Suma de punts en tots els taulers.
- Resultat particular.
- Sonnen-Berger.
- Holandès.

Categoria Segona:

1. Es compon d’un grup de 10 equips de 4 jugadors, que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta.

2. El primer i segon i tercer classificat obtindran la categoria Primera.

3. Els tres últims classificats (8è, 9è i 10è) ocuparan plaça de descens a Tercera. El 10è classificat baixa directament a tercera. En el cas de que un equip ocupi plaça d’ascens i de descens prevaldrà la segona.

4. Puntuació: Els equips obtindran 1 punt per matx guanyat, 0’5 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Suma de punts en tots els taulers.
- Resultat particular.
- Sonnen-Berger.
- Holandès.

Categoria Tercera:

1. Es compondrà d’un grup que englobarà la resta d’equips participants i de nova creació. Es disputarà per sistema suís a 9 rondes.

2. Els equips es compondran de 4 jugadors.

3. Els tres millors classificats ascendeixen a Segona categoria.

4. Puntuació: Els equips obtindran 1 punt per matx guanyat, 0’5 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Bucholz menys pitjor resultat.
- Suma de punts en tots els taulers.
- Resultat particular.

ARTICLE 6 (promoció):

1. En el cas que algunes de les places d’ascens les ocupin equips filials que no puguin assolir plaça d’ascens, pujaran directament els equips classificats fins a la tercera posició a primera, les quatre primeres a segona i les cinc primeres a tercera, tenint en compte que el primer equip no filial sempre ascendeix. En aquest cas es realitzaria una promoció entre els equips afectats, sortejant el lloc i disputant-se al número de taulers de la categoria superior. Si hi hagués dos o tres equips del mateix club implicats l’ordre de les promocions seria promoció de preferent-primera, primera-segona i segona-tercera.


2. En cas d’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents sistemes de desempat: Sistema holandès, equip que hagi jugat més partides en negres, resultat del primer tauler, segon, tercer i així successivament, i finalment l’equip en que el primer tauler hagi jugat en negres.

3. El darrer classificat de cada categoria descendirà directament en qualsevol situació, sense promoció.

ARTICLE 7 (renúncies):

1. És obligatòria la participació de tots els equips de cada club en la categoria que els correspongui.

2. Es permet únicament la renúncia a l’ascens d’un equip que obtingués el mateix la temporada anterior, i sempre que ho comuniqui a la FBE prèviament a finalitzar el termini d’inscripció establert.

3. La renúncia a la inscripció d’un equip de Preferent o Primera suposarà baixar a la categoria immediatament inferior aplicant la norma d’un sol filial a Primera.

ARTICLE 8 (substitucions):

1. En cas de renúncia d’un equip es seguiran els criteris següents:

- Categoria Preferent: En cas de renúncia d’un equip que la temporada anterior milités ja a Preferent, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor en els llocs de descens.

- Categoria Primera: En cas de renúncia a l’ascens a Preferent d’un equip de Primera, ocuparien la seva plaça per aquest ordre: 3r, 4t i 5è. En cas de renúncia a la categoria d’un equip que la temporada anterior milités ja a Primera, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor en els llocs de descens.

- Categoria Segona: En cas de renúncia a l’ascens a Primera d’un equip de Segona, ocuparia la seva plaça per aquest ordre els equips classificats en els llocs 4t, 5è, 6è de la temporada anterior. En cas de renúncia a la categoria d’un equip que la temporada anterior milités ja a Segona, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor en els llocs de descens.

- Filials: Per a ascensos i descensos prevaldrà la norma que cada club tingui un sol equip en les categories Preferent i Primera. Els drets d’ascens correspondran al següent equip classificat. En cas de descens d’un equip de Preferent a primera el seu filial de primera ocuparà plaça d’ascens a Segona.

2. En els casos no previstos en el supòsit anterior la Delegació de Mallorca decidirà, en funció de criteris tècnics i esportius, la manera que es cobreixen les places vacants.

ARTICLE 9 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels encontres).

3. La FBE podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com visitants (respectant els colors del sorteig), fins a una vegada resoltes aquestes deficiències.

4. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional. (Annex 1).

3. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.

4. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta de l’encontre.

ARTICLE 10 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert per a cada categoria.

2. En cas que la retirada o desqualificació d’un equip en les categories que es disputin per sistema lliga es produeixi en la primera meitat de la lliga, no es comptabilitzaran a l’efecte de classificació els resultats que hagi obtingut fins al moment. Si la retirada o desqualificació té lloc en la segona meitat es mantindran els resultats obtinguts i es computarà com derrota la trobada contra els rivals amb els quals encara no hagi disputat la trobada.

3. Un club amb filials no podrà deixar de presentar un equip de categoria superior si presenta un equip de categoria inferior. En cas de produir-se, s’aplicarà una sanció esportiva que suposarà el descens automàtic de l’equip no presentat i pèrdua de totes les partides dels equips d’inferior categoria. Sí un equip no s’ha presentat amb el temps establert de 45 minuts l’equip contrari haurà de comunicar-ho a l’àrbitre, que podrà donar a l’equip per no presentat i el matx per perdut ó el matx per perdut i concedir un temps extra a l’equip no presentat per personar-se a la sala de joc.

ARTICLE 11 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques.

2. El Comitè de Competició estarà format per un representant dels equips que hagin quedat primers la temporada anterior a cada una de les categories, sempre i quan siguin d’equips diferents. Es poden presentar voluntaris, càrrecs que ratificarà la junta directiva de la Federació.

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les incompareixences individuals que comporten una sanció esportiva de no poder jugar la ronda següent.

- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta de la temporada. Tota retirada o desqualificació d’un equip es considera una renúncia.

- Alineació indeguda: Això tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel club i publicat per la FBE. Suposa la perduda del matx per resultat de 6-0 en Preferent, 5-0 en Primera i 4-0 en Segona i Tercera.

- La falta d’un rellotge de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler, el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

4. Altres situacions no previstes el punt anterior (tal com situacions imprevistes reflectides a l’acta) seran, prèvia petició de part dels interessats, sotmeses al Comitè de Competició.

ARTICLE 12 (calendari de joc):

1. Els encontres del Campionat de Mallorca per Equips es disputaran en dissabte. Les rondes es disputaran el 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 28 de febrer, i el 5, 12 i 19 de març. En cas de promoció els encontres es disputaran el 26 i 27 de març.

2. La última ronda es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada. Al finalitzar la mateixa es realitzarà un sopar de germanor i el lliurament de premis corresponent. També la Federació Balear instaurarà un premi de reconeixement i un premi popular. A la última ronda els equips no podran deixar taulers buits en el cas de tenir jugadors jugant en equips de categories inferiors. L’àrbitre vetllarà pel compliment d’aquesta norma. Les partides individuals seran vàlides per a ELO, un equip perdrà por 6-0, 5-0 o 4-0, segons la categoria, si en finalitzar la ronda tenia un tauler buit i el jugador no ho ha justificat per una causa de força major la seva absència.

3. L’horari oficial de joc a les 16:30 hores. El retràs permès és de 45 minuts.

4. La FBE portarà a terme un sorteig públic de cada categoria, una vegada tancat el termini d’inscripció i previ inici de la competició.

5. La sessió de joc serà de noranta minuts amb increment de 30 segons per jugada en totes les categories.

6. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 13 (llistes de força):

1. Només poden participar en el Campionat de Mallorca per equips els jugadors amb llicència FBE en vigor, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.

2. Cada club presentarà a la FBE, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors (llista de força). Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, i després de les comprovacions oportunes, la FBE publicarà les llistes de força oficials.

3. Les alineacions dels equips durant els encontres hauran de respectar la llista de força.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2).

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu ELO FIDE o ELO FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de contar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar d’ordre de força a jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tot el Campionat.

- Tot nou fitxatge suposarà la modificació de la llista de força i presentació de la mateixa en la FBE amb la inclusió del nou jugador en el nombre d’ordre que li correspongui segons els criteris anteriors.

6. Els jugadors titulars d’un equip (6 primers a Preferent, 5 primers o següents a Primera, i 4 primers o següents a Segona) no podran jugar, en cap cas, en una categoria inferior o en l’altre equip que pogués tenir el club en la mateixa categoria.

7. El termini màxim d’inclusió de nous fitxatges per a la següent ronda serà dimarts a les 20:00 hores de la ronda en qüestió.

8. Els jugadors que no hagin jugat cap partida a les categories de 2a i 3a podran canviar-se d’equip del mateix club, en tots els casos s’haurà de comunicar en els mateixos terminis que els nous fitxatges. Aquesta norma també afecta als equips de menor categoria i als jugadors assignats com a reserves.

9. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències amb l’ELO o alineacions.

ARTICLE 14 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament de l’encontre un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. Vigilarà el desenvolupament de l’encontre, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstàncies en l’acta de l’encontre.

3. No està facultat en cap cas per a parar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

4. Ha estat designat com a àrbitre de la competició per al Campionat de Mallorca per Equips 2010 Juan Carlos Mas Garcés, qui estarà a disposició dels clubs per a qualsevol incidència durant les partides del campionat en el telèfon 626384303. Els delegats o representants dels equips que juguin com a locals han de comunicar obligatòriament a la nit del dissabte els resultats dels seus equips, tauler por tauler, a l’àrbitre de la competició: als números de telèfons: 626384303 i 871963406 o al correu electrònic carlosmasgarces@ono.com.

ARTICLE 15 (Acta de l’encontre):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria de l’encontre, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada encontre s’hauran de complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una còpia per equip), i s’’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment a l’encontre s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles incidències, amb especial atenció a les incompareixences.

2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la presència almenys de la meitat dels integrants de cada equip perquè s’iniciï l’encontre.

3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total de l’encontre.

4. L’acta amb les planelles de l’encontre haurà de remetre’s a la FBE per mail, fax, correu ordinari o en persona el dimarts següent.

5. Hi haurà un termini de 72 hores després de la publicació dels resultats per a la revisió d’actes per Internet (per a comunicar incidències i fer reclamacions).

S’aplicarà per al desenvolupament de la Competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs en el Campionat de Mallorca per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció al Campionat de Mallorca per equips, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.

La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:

1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.


ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.