Campionat de Mallorca per Equips 2014 (Comitè competició)

El Comitè de Competició estarà format pels següents membres:

President: Juan Antonio Torrens Gordiola

Secretari: Francisco Ducrós Salvá

Vocal: Jaume Terradas Calafell

En cas d´empat en alguna votació del comitè el president té vot de qualitat. També s´estableix que en el cas d´incopatibilitat o de renúncia d´algun dels membres, es dessignen per aquest ordre com a suplents a: Miquel Bestard Borràs i SEbastià Massanet Massanet. Els quals ostentaran el càrrec del comitè de la persona a qui substitueixin.