Campionat de Mallorca Sub-18 2011 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Mallorca Sub-18 es disputarà per sistema lliga entre sis participants i a cinc rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Palmanyola, a la Biblioteca (Avinguda les Dàlies), del 18 de novembre al 22 de desembre de 2011.

TERCER - Les partides començaran a les 18:00 hores.

Horari de les rondes:

- Primera ronda: Divendres 18 de novembre a les 18:00 hores.

- Segona ronda: Divendres 25 de novembre a les 18:00 hores.

- Tercera ronda: Divendres 2 de desembre a les 18:00 hores.

- Quarta ronda: Divendres 16 de desembre a les 18:00 hores.

- Cinquena ronda: Dijous 22 de desembre a les 18:00 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 60 minuts per a tota la partida i jugador, més una bonificació de 30 segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejarà l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonnenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i anotació de la jugada prèviament a la seva realització, així com en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat pels dos jugadors de major ELO no implicats en la reclamació. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda es realitzarà en funció dels criteris de classificació.

Criteris:

A. Tancat a 6 jugadors sub-18.

B. Les 6 places s’assignaran, amb aquest ordre, de la següent forma:

1. Plaça per al Campió de Mallorca.

2. Plaça per al jugador amb més ELO FEDA o FIDE (el major d’ambdós).

3. Plaça per al segon jugador amb més ELO FEDA o FIDE (el major d’ambdós).

4. Plaça obtinguda a través d’un campionat classificatori.

5. Plaça obtinguda a través d’un campionat classificatori.

6. Plaça per a l’organitzador.

C. En el cas de que l’organitzador sigui la Federació, també obtindrà plaça el campió de Mallorca sub-16.

D. Es cobriran totes les places. Les places no cobertes es cobriran seguint el criteri de plaça obtinguda a través d’un campionat classificatori.

E. En cas de renúncia del jugadors classificats, els drets passaran als següents classificats.

Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Jeroni Bergas Ferriol, i la direcció tècnica la portarà el Grup Esspiral.

ONZÈ – El primer classificat es proclamarà Campió de Mallorca sub-18, i tindrà dret a participar en representació de Mallorca en el Campionat de Balears sub-18. Rebran trofeu els tres primers classificats.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Tant sols es podrà sol•licitar l’avançament o l’endarreriment de les partides en el cas de que la competició coincideixi amb una altra competició oficial de la FBE, FEDA o FIDE. En cap cas es podrà ajornar un número superior a dos jornades, ni tampoc l’última ronda.