Campionat de Mallorca sub-18 2012 (Bases)

PRIMER - El Campionat de Mallorca Sub-18 es disputarà per sistema lliga entre sis participants i a cinc rondes.

SEGON - Les partides es disputaran a Palma, a la llibreria Agapea Mallorca (Carrer Marqués de la Fontsanta 6), del 13 de desembre al 29 de desembre de 2012.

TERCER - Les partides començaran a les 18:00 hores.

Horari de les rondes:

- Primera ronda: Dijous 13 de desembre a les 18:00 hores.

- Segona ronda: Divendres 14 de desembre a les 18:00 hores.

- Tercera ronda: Dijous 27 de desembre a les 16:30 hores.

- Quarta ronda: Divendres 28 de desembre a les 16:30 hores.

- Cinquena ronda: Dissabte 29 de desembre a les 16:30 hores.

QUART - El ritme de joc serà de 60 minuts per a tota la partida i jugador, més una bonificació de 30 segons per jugada. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa.

CINQUÈ - La incompareixença no justificada en una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

SISÈ - En finalitzar la competició es sortejarà l’ordre dels dos primers sistemes de desempat entre: Resultat particular i Sonnenborn-Berger. En cas de persistir l’empat s’aplicaran per aquest ordre els següents: nombre de victòries, sistema koya i armaggedon.

SETÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE, i especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides i anotació de la jugada prèviament a la seva realització, així com en l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic.

VUITÈ - El Comitè de Competició quedarà integrat per la junta directiva de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i com termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El sorteig de la primera ronda es realitzarà en funció dels criteris de classificació.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Miquel Bestard Borrás, i la direcció tècnica la portarà l´Associació de Monitors d´Escacs de les Illes Balears.

ONZÈ – El primer classificat es proclamarà Campió de Mallorca sub-18, i tindrà dret a participar en representació de Mallorca en el Campionat de Balears sub-18. Rebran trofeu els tres primers classificats.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la ronda anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Tant sols es podrà sol•licitar l’avançament o l’endarreriment de les partides en el cas de que la competició coincideixi amb una altra competició oficial de la FBE, FEDA o FIDE. En cap cas es podrà ajornar un número superior a dos jornades, ni tampoc l’última ronda.