Campionat de Menorca sub-16 2019 (Bases)

PRIMERA - El Campionat de Menorca sub 16, integrat en el programa promogut pel Consell Insular de Menorca: l’Esport en edat escolar, es disputarà per sistema suís a 7 rondes.

Poden participar-hi els nats l´any 2003 i posteriors, que estiguin federats amb llicència en vigor.

SEGONA - El torneig es jugarà els divendres 15 i 22 de febrer; 8, 15, 22 i 29 de març i 5 d’abril. Les partides començaran a les 18 h 15’ (horari de referència que s’aplicarà en concordança amb el desenvolupament del torneig sub-10 que es juga abans).

El torneig es jugarà al Centre de Convencions Municipal des Mercadal els dies 22 de febrer; 8 i 22 de març i 5 d’abril.

El més aviat possible s’informarà d’on es jugarà els dies 15 de febrer; 15 i 29 de març.

La data límit per a inscriure’s és el dijous 14 de febrer (inclòs, fins a les 21 hores), la millor manera es enviar un e.mail a simosola@gmail.com ). Hi haurà una possibilitat extraordinària d’inscripció – fins abans de realitzar el sorteig de la segona ronda (dia 20 de febrer a les 21 hores); els qui s’hi acullin, es considerarà que han sol·licitat el seu bye a la primera ronda.

Les partides només podran avançar-se, retardar-se o canviar el lloc on es juguin de forma excepcional i per causa justificada (malaltia, estar fora de la illa …); prèvia petició de l’interessat, acceptació del rival (preferentment mitjançant e.mail a simosola@gmail.com ) i autorització de l’àrbitre. En qualsevol cas s’informarà de l’horari i lloc de joc de totes les partides i el seu resultat haurà de comunicar-se abans del sorteig de la pròxima ronda. Així mateix haurà de lliurar-se a l’organització còpia de las planelles corresponents.

TERCERA - El ritme de joc serà de 60 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment hi haurà una tolerància de trenta minuts, en atenció al desplaçament que han de realitzar la majoria dels participants, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

El jugador que no es presenti a una ronda i no justifiqui la incompareixença a l’àrbitre, abans de realitzar el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes, siguin o no consecutives, podrà implicar l’eliminació del torneig.

QUARTA - El sorteig es realitzarà el dimecres previ a la ronda a les 23 hores. La comunicació dels sorteigs resultats i classificacions es realitzarà a través de la web de chess.results. El sorteig de la primera ronda es realitzarà el divendres 15 de febrer, just abans de començar-la.

Es pot sol·licitar 1 bye amb compensació de 0,5 punts (excepte per a la darrera ronda), avisant per e.mail ( simosola@gmail.com ), abans de les 21 h., del dimecres previ a la ronda.

Es poden sol·licitar tots els byes (sens compensació amb punts) que es necessitin; sempre abans de les 21 hores del dimecres previ a la ronda. Hi ha que evitar les incompareixences sens avisar.


CINQUENA - La competició es puntuarà de la forma següent: 1 punt per victòria, 1/2 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota.

L’ordre dels sistemes de desempat a aplicar es sortejarà en acabar la darrera ronda entre els següents:
• Progressiu
• Resultat particular
• Bucholz brasileny: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents, exceptuant la més baixa.
• Bucholz mitjancer: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents, exceptuant la més baixa i la més alta.
• Bucholz total: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents.
A efectes bucholz els byes es computaran com a taules contra un jugador que obté el 50% de la puntuació.
SISENA - El torneig engloba els campionats insulars sub 16, sub 14 (reservat als nats a l’any 2005 i 2006) i sub 12 (reservat als nats a l’any 2007 i posteriors); hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada categoria (els trofeus no s’acumularan a favor d’un mateix participant).

L’ordre de classificació serà decisori per a determinar els representants de Menorca en el campionat autonòmic escolar, per al qual es classificaran els 10 primers sempre que hi hagi tres al·lots (un d´ells sub 14 i un altre sub 12) i tres al·lotes (una d´elles sub 14 i una altra sub 12).

Els jugadors sub 10 poden participar en aquest campionat i optar a trofeu, però no podran classificar-se per al campionat autonòmic escolar.

Aquest torneig és vàlid per a ELO Fide i Feda

SETENA - S’aplicaran les Lleis dels escacs vigents en el moment del començament d’aquest torneig.

Es recorda expressament la prohibició d’ús de telèfons mòbils durant les partides i l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic, de forma que no poden fer-se 2 jugades sense apuntar-ne – almenys, una.

Es recomana als jugadors estar el major temps possible front el tauler o en zones comunes, s’ha d’evitar que els nostres rivals tinguin la sensació que existeixi la possibilitat que els facin trampes per consultes electròniques. En qualsevol cas els jugadors per a sortir de la sala de joc requeriran l’autorització a l’àrbitre.
No es podrà fumar en la sala de joc, ni analitzar mentre hagi partides vives.

VUITENA - L’àrbitre principal del torneig serà l’àrbitre autonòmic Guillem Simó Bordoy. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a una hora una vegada finalitzada la sessió en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. Únicament es constituirà Comitè de Competició – que anomenarà el president de la Federació Balear d’Escacs i s’integrarà per tres àrbitres, si es produeixen apel·lacions a la decisions arbitrals, que hauran de presentar-se, en tot cas, a les 48 hores de la seva notificació (publicació).

NOVENA - La participació dels jugadors en el Campionat de Menorca sub 16 suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig (o els seus representants legals) autoritzen la realització de fotografies de l’esdeveniment i la seva publicació en blocs, xarxes socials, premsa … En el supòsit que algun jugador no vulgui cedir les seves imatges ha de comunicar-ho per e.mail a la Delegació Menorquina d’Escacs (simosola@gmail.com)

Gener 2019