Circular 11-2011 (Licitació Trofeu Consell de Mallorca)

1. El Trofeu Consell de Mallorca és una competició escolar d’una jornada que es dividirà en 5 tornejos arreu de Mallorca.

2. Podran demanar cada una de les 5 direccions tècniques tots els clubs i entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs.

3. La direcció tècnica proposarà una de les següents dates: 25, 26, 27 o 28 de febrer. I l’horari corresponent.

4. La direcció tècnica proposarà una sala de joc adequada a l’esdeveniment.

5. La direcció tècnica proposarà el sistema de joc i número de rondes del torneig.

6. La direcció tècnica proposarà el director del torneig. Les despeses aniran al seu càrrec.

7. La direcció tècnica proposarà l’àrbitre principal, el qual haurà d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Les despeses aniran al seu càrrec.

8. Si escau, la direcció tècnica proposarà els àrbitres adjunts que es necessitin per al correcte desenvolupament de la competició, els quals hauran d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Les despeses aniran al seu càrrec.

9. La direcció tècnica haurà de facilitar a la Federació Balear d’Escacs tota la informació requerida de l’esdeveniment.

10. La direcció tècnica farà la màxima difusió a premsa i cuidarà que la presència de la Federació Balear d’Escacs estigui perfectament representada als actes relacionats amb l’esdeveniment.

11. La direcció tècnica haurà d’aportar tota la documentació que se li requereixi a efectes de justificació.

12. Si la direcció tècnica no disposa de material, la Federació Balear d’Escacs en proporcionarà en número suficient.

13. La Federació Balear d’Escacs determinarà i aportarà els trofeus de la competició.

14. La Federació Balear d’Escacs haurà de constar com a organitzador de l’esdeveniment.

15. El Departaments d’Esports, Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca haurà de constar com patrocinador de l’esdeveniment.

16. La proposta de direcció tècnica anirà acompanyada d’una oferta econòmica, la qual pot ser:

- Una petició econòmica o en espècie de recursos que sol•liciti la direcció tècnica a la Federació Balear d’Escacs.

- Una aportació econòmica o en espècie de recursos que ofereixi la direcció tècnica a la Federació Balear d’Escacs.

17. De no presentar-se ofertes en el termini, o estar per avall dels mínims indicats, la Federació Balear d’Escacs podrà assumir l’organització del campionat, o cedir-li a un altre club o entitat adherida sense necessitat d’un altre concurs d’ofertes.

18. El termini per a la presentació de les ofertes s’estableix fins dia 10 de febrer de 2011 a les 20:00 hores.

19. Les ofertes s’hauran de presentar per escrit a la Federació Balear d’Escacs, en el termini indicat, fent costar tot allò que s’estableix en la present circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

- Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

- Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

- Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web www.fbescacs.cat.

20. Els criteris de valoració seran els següents:

- Distribució geogràfica dels 5 tornejos.

- Distribució de les dates i horaris dels 5 tornejos.

- Oferta econòmica per a la Federació Balear d’Escacs.

- Experiència de l’organitzador i valoració dels esdeveniments en els quals la Federació hagi interactuat amb ell.

- Sala de joc en millors condicions o en un espai particularment rellevant.

21. La Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de no concedir l’oferta, malgrat sigui la única presentada, i procedir segons l’indicat en el cas de no existir-ne.

Palma, 3 de febrer de 2011

Arxius