1. L’Obert Dia de les Illes Balears es celebrarà dia 1 de març de 11:00 a 14:00 hores. Es disputarà per sistema suís a 3 minuts + 2 segons per jugada.

2. Podran demanar la direcció tècnica tots els clubs i entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs.

3. La direcció tècnica estarà supervisada en tot moment per un responsable federatiu assignat a tal efecte.

4. La direcció tècnica proposarà el director del torneig. Les despeses aniran al seu càrrec.

5. La direcció tècnica proposarà l’àrbitre principal, el qual haurà d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Les despeses aniran al seu càrrec.

6. La direcció tècnica proposarà dos àrbitres adjunts per al correcte desenvolupament de la competició, els quals hauran d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Les despeses aniran al seu càrrec.

7. La direcció tècnica haurà d’aportar un tauler gegant per a complementar l’esdeveniment.

8. La direcció tècnica haurà de facilitar a la Federació Balear d’Escacs tota la informació requerida de l’esdeveniment.

9. La direcció tècnica farà la màxima difusió a premsa i cuidarà que la presència de la Federació Balear d’Escacs estigui perfectament representada als actes relacionats amb l’esdeveniment.

10. La direcció tècnica haurà d’aportar tota la documentació que se li requereixi a efectes de justificació.

11. Si la direcció tècnica no disposa de material, la Federació Balear d’Escacs en proporcionarà en número suficient.

12. La Federació Balear d’Escacs determinarà i aportarà els trofeus de la competició.

13. La Federació Balear d’Escacs haurà de constar com a organitzador de l’esdeveniment.

14. La Conselleria de Presidència del Govern Balear haurà de constar com patrocinador de l’esdeveniment.

15. La proposta de direcció tècnica anirà acompanyada d’una oferta econòmica, la qual pot ser:

- Una petició econòmica o en espècie de recursos que sol•liciti la direcció tècnica a la Federació Balear d’Escacs.

- Una aportació econòmica o en espècie de recursos que ofereixi la direcció tècnica a la Federació Balear d’Escacs.

16. De no presentar-se ofertes en el termini, o estar per avall dels mínims indicats, la Federació Balear d’Escacs podrà assumir l’organització del campionat, o cedir-li a un altre club o entitat adherida sense necessitat d’un altre concurs d’ofertes.

17. El termini per a la presentació de les ofertes s’estableix fins dia 15 de febrer de 2011 a les 20:00 hores.

18. Les ofertes s’hauran de presentar per escrit a la Federació Balear d’Escacs, en el termini indicat, fent costar tot allò que s’estableix en la present circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

- Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

- Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

- Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web www.fbescacs.cat.

19. Els criteris de valoració seran els següents:

- Oferta econòmica per a la Federació Balear d’Escacs.

- Experiència de l’organitzador i valoració dels esdeveniments en els quals la Federació hagi interactuat amb ell.

- Premis extraordinaris als propis de la competició.

20. La Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de no concedir l’oferta, malgrat sigui la única presentada, i procedir segons l’indicat en el cas de no existir-ne.

Palma, 8 de febrer de 2011