Circular 13-2015 (Licitació Individual)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació del Campionat de Mallorca Individual del 2015. Pot presentar-se qualsevol entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 1.000 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
100 € - 9 punts
200 € - 8 punts
300 € - 7 punts
400 € - 6 punts
500 € - 5 punts
600 € - 4 punts
700 € - 3 punts
800 € - 2 punts
900 € - 1 punt
1000 € - 0 punts


Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les dates del campionat: 24 i 31 d’octubre, 7, 21 i 28 de novembre i 5, 12 i 19 de desembre.

- L’horari del campionat: Les 16:30 hores.

- Les bases del campionat que estableixi la Federació Balear d’Escacs.

- Condicions mínimes de la sala de joc, de les taules i de les cadires.

- Lliurar tres trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

- L’àrbitre principal tindrà la titulació mínima requerida i haurà d’estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Retransmissió en directe d’un mínim de 6 taulers (2 punts)

- Sala de joc única (1,5 punts)

- Àrbitre adjunt al corrent de la corresponent llicencia federativa (1,5 punts).

- Partides en format PGN d’almenys els 10 primers taulers de cada categoria (1,5 punts)

- Sala d’anàlisis a la sala de joc (1,5 punts)

- Aparcament proper a la sala de joc (1 punt)

- Servei de cafeteria proper a la sala de joc (1 punt)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple premis en metàl·lic, altres premis (millor escolar, millor femenina o altres) o activitats complementàries (sopar final, exposició, torneig de partides llampec o altres).

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web.

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació qualsevol entitat haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar l’organització sense concurs o assumir l’organització directament.

Palma, 21 de juliol de 2015