1. El Campionat de Balears per Equips 2011 s’ha de celebrar del 5 al 8 de maig a Mallorca. Es disputarà per sistema lliga a sis equips a un ritme d’1 hora i 30 minuts amb un increment de 30 segons per jugada.

2. Podran demanar l’organització tots els clubs i entitats adherides a la Federació Balear d’Escacs.

3. L’organització haurà d’adaptar-se als horaris i a les bases de la competició fixades per la Federació Balear d’Escacs.

4. L’organització estarà supervisada en tot moment per un responsable federatiu assignat a tal efecte.

5. L’organització proposarà una sala de joc adequada a l’esdeveniment.

6. L’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament i de manutenció dels equips que no pertanyin a la illa on es disputi el Campionat.

7. L’organització es farà càrrec de totes les despeses d’allotjament i de manutenció, amb un màxim de dos dies, del representant de la FBE si així ho sol•licita la Federació Balear d’Escacs.

8. L’organització haurà de designar un allotjament oficial, on els participants que no tinguin les despeses cobertes tinguin una oferta d’allotjament a un preu el més econòmic possible.

9. L’organització haurà de lliurar com a un mínim un trofeus als tres primers classificats de la competició. Les despeses aniran al seu càrrec.

10. L’organització proposarà el director del torneig. Les despeses aniran al seu càrrec.

11. L’organització proposarà l’àrbitre principal. El qual haurà d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Serà posteriorment el CAFBE qui realitzarà la designació definitiva. Les despeses aniran al seu càrrec.

12. L’organització, si escau, proposarà els àrbitres adjunts que consideri per al correcte desenvolupament de la competició. Els quals hauran d’haver satisfet la corresponent llicència balear. Serà posteriorment el CAFBE qui realitzarà les designacions definitives. Les despeses aniran al seu càrrec.

13. L’organització si ho desitja, podrà editar un butlletí en paper, les despeses aniran al seu càrrec. En tot cas s’hauran de passar en format electrònic totes les partides.

14. L’organització haurà de facilitar a la Federació Balear d’Escacs tota la informació requerida de l’esdeveniment.

15. L’organització farà la màxima difusió a premsa i cuidarà que la presència de la Federació Balear d’Escacs estigui perfectament representada als actes relacionats amb l’esdeveniment.

16. L’organització haurà d’aportar tota la documentació que se li requereixi a efectes de justificació.

17. Si l’organització no disposa de material, la Federació Balear d’Escacs en proporcionarà en número suficient.

18. Si l’organització desitja retransmetre la competició per Internet la Federació Balear d’Escacs proporcionarà la tecnologia necessària a tal efecte.

19. Si l’organització no disposa de planelles, la Federació Balear d’Escacs en proporcionarà en número suficient.

20. La Federació Balear d’Escacs pagarà directament els corresponents canons d’ELO.

21. La Federació Balear d’Escacs i els seus patrocinadors hauran de constar de forma adequada en tota publicitat de l’esdeveniment.

22. La proposta d’organització anirà acompanyada d’una oferta econòmica, la qual pot ser:

- Una petició econòmica o en espècie de recursos que sol•liciti l’organització a la Federació Balear d’Escacs.

- Una aportació econòmica o en espècie de recursos que ofereixi l’organització a la Federació Balear d’Escacs.

23. De no presentar-se ofertes en el termini, o estar per avall dels mínims indicats, la Federació Balear d’Escacs podrà assumir l’organització del campionat, o cedir-li a un altre club o entitat adherida sense necessitat d’un altre concurs d’ofertes.

24. El termini per a la presentació de les ofertes s’estableix fins dia 14 d’abril de 2011 a les 20:00 hores.

25. Les ofertes s’hauran de presentar per escrit a la Federació Balear d’Escacs, en el termini indicat, fent costar tot allò que s’estableix en la present circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

- Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

- Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

- Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web www.fbescacs.cat.

26. Els criteris de valoració seran els següents:

- Oferta econòmica per a la Federació Balear d’Escacs.

- Sala de joc en millors condicions o en un espai particularment rellevant.

- Preu i qualitat de l’oferta hotelera.

- Experiència de l’organitzador i valoració dels esdeveniments en els quals la Federació hagi interactuat amb ell.

- Activitats paral•leles a l’esdeveniment.

27. La Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de no concedir l’oferta, malgrat sigui la única presentada, i procedir segons l’indicat en el cas de no existir-ne.

Palma, 5 d’abril de 2011