Circular 3-2013 (Esdeveniments)

Tot assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs que tingui prevista l’organització o direcció d’un esdeveniment relacionat amb els escacs a les Illes Balears, haurà de dirigir-se per escrit a la Federació amb un mínim de 15 dies d’antelació a la seva celebració. En el cas d’un torneig vàlid per ELO FIDE el termini serà de 40 dies. Comunicant la data, la seu i totes aquelles dades d’interès, als efectes de la inclusió, si és procedent, al calendari de la Federació i de la homologació, si escau, de l’esdeveniment. En tot cas per confeccionar el calendari anual de competicions es recomana que s´enviïn les dates amb la màxima antelació possible.

Ateses les disposicions de la Llei de l’Esport de les Illes Balears (Llei 14/2006, de 17 d’octubre) i als propis estatuts de la Federació Balear d’Escacs, es comunica a la vegada que la Federació no col•laborarà amb entitats entre les finalitats socials de les quals s’inclou el foment i la pràctica dels escacs que no siguin assembleistes, que no estiguin adherides, o que no compleixin els requisits exigits a tal efecte. Tampoc no tutelarà ni mostrarà suport als assembleistes i entitats adherides que ho facin, tota vegada que aquesta circumstància és contrària a la pràctica i foment de l’esport dels escacs en les seves diverses manifestacions dins el marc territorial de les Illes Balears.

Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org i gerent@fbescacs.org

Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web.

Finalment la Federació podrà requerir en qualsevol moment informació addicional dels esdeveniments si ho considera oportú.

Palma, 11 de gener de 2013.