Circular 4-2017 (Llicències Monitors)

El preu de les llicència de monitor o animador per a l’any 2017 aprovades per l’Assemblea General són de 20 € . Per a poder tramitar la llicència, l’interessat haurà de constar en el registre de monitors i animadors de la Federació Balear d’Escacs.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l’any, el termini d’alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a monitor en les activitats organitzades per la Federació Balear d’Escacs finalitza el dia 31 de gener de 2017.

El pagament de la llicència es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 2 de gener de 2017