Circular 44-2021 Llicencies de tècnics

El preu de la llicència de tècnic balear (monitor o animador) per a l´any 2022 aprovades per l´Assemblea General Ordinària 2021 és de 35 €. Per a poder tramitar la llicència, l´interessat haurà de constar en el registre de monitors i animadors de la Federació Balear d´Escacs.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l´any, el termini d´alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a monitor en les designacions del CTFBE finalitza el dia 30 d´abril de 2022. S´exceptuen els tècnics que obtinguin el títol de monitor o animador balear durant 2022, els quals podran abonar la llicència durant tot l’any.

En cas de tenir titulació superior (FEDA) a més dels 35 € s´haurà d´abonar la corresponent llicència FEDA de 38 €. El total a pagar serà 73 €.

El pagament de la llicència es pot formalitzar, a través dels clubs o directament fent l´abonament al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123

 indicant concepte, nom i llinatges. Perquè la renovació de la llicència sigui efectiva s´haurà d´enviar al correu de la federació (fbe@fbescacs.org) el certificat negatiu de delictes sexuals en vigor.

Palma, 30 de desembre de 2021.