Circular 5-2015 (Llicència àrbitres)

El preu de les llicència d’àrbitre per a l’any 2015 aprovat per l’Assemblea General és de 35 €. Per a poder tramitar la llicència, l’interessat haurà de constar en el registre d’àrbitres de la Federació Balear d’Escacs.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l’any, el termini d’alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a àrbitre en les designacions del CTAFBE en els campionats organitzats, dirigits o patrocinats per la Federació Balear d’Escacs finalitza el dia 15 de febrer de 2015.

El pagament de la llicència es pot formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs, a través de les delegacions insulars, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra ES12 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 22 de gener de 2015.