Circular 6-2023: Llicències Entitats

1. S’entén per entitat privada una entitat entre les finalitats socials de la qual s’inclogui el foment i la pràctica dels escacs a les Illes Balears i que estigui degudament registrada a la Direcció General d’Esports.

2. La quota federativa aprovada per a les entitats a l’Assemblea General celebrada el dia 27 de març de 2022 per a l’any 2023 és de 50 €.

3. El pagament de la quota, indicant concepte i entitat, es pot formalitzar fent l’abonament al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123