Circular 7-2017 (Taxes cessió de material)

S´estableixen les següents taxes de cessió de material:

Torneig 1 o 3 dies

- Jocs (peces + tauler): 0,50 €/dia

- Rellotges: 0,50 €/dia

- Cadires: 0,25 €/dia

- Taules: 0,80 €/dia

- Taulers electrònics: 30 €/dia

Torneig + de 3 dies

- Jocs (peces + tauler): 0,30 €/dia

- Rellotges: 0,30 €/dia

- Cadires: 0,20 €/dia

- Taules: 0,50 €/dia

Altres:

- Tauler electrònic: 30 €/dia

- 10 € per cada lot de 100 planelles.

En tots els casos s´haurà de signar un document de cessió del material. La Federació Balear d´Escacs podrà subvencionar les taxes en el cas que l´entitat o persona sol·licitant ho demani per escrit.

El pagament es podrà formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 2 de gener de 2017.