Circular 8-2017 (Taxes ELO FIDE)

Tots els asssembleistes o entitats adherides que organitzin una competició vàlida per ELO FIDE hauran de registrar el torneig i abonar les taxes a través de la Federació Balear d´Escacs amb una antel·lació de 40 dies. A tal efecte s´ha d´enviar el correu pertinent a l´adreça electrònica fbe@fbescacs.org

El cost de les taxes serà de:

a) 100 € per a tornejos a ritme clàssic.

b) 75 € per a tornejos a ritme ràpid.

c) 50 € per a tornejos a ritme llampec.

En tot cas el cost de les sancions de la FEDA per registres o informes fora de termini, entre d´altres, serà assumit per a l´organització.

La Federació Balear d´Escacs facturarà als clubs o entitats el cost de les taxes.

SUBVENCIONS DE LES TAXES

Els clubs o entitats podran sol·licitar una subvenció en el termini màxim de 15 dies naturals una vegada finalitzat el torneig. En tots els casos s´hauran de complir els següents requisits mínims:

a) Que la Federació Balear d´Escacs consti com a col·laborador de la competició.

b) Que tots els àrbitres de la competició hagin satisfet la corresponent llicència federativa.

c) Que tots els jugadors participants hagin satisfet la corresponent llicència federativa. En aquest apartat no es tenen en compte els jugadors extrangers ni els jugadors federats en una altra comunitat autonòma.

d) Registrar el torneig en els terminis establerts.


Per a la quantia de les subvencions s´estableixen els següents criteris:

Per a tornejos a ritme clàssic

a) 1´50 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

c) 5 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF, MIF i MC)

b) 2 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

d) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

e) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

Per a tornejos a ritme ràpid

a) 1 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 2,50 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF, MIF i MC)

c) 1 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

d) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

e) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

Per a tornejos a ritme llampec

a) 0´50 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 1,25 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF, MIF, MB i ML)

c) 0,50 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

d) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

e) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

En cap cas la quantia de la subvenció podrà ser superior a la factura emesa per la Federació Balear d´Escacs. Les sancions de la FEDA no seran subvencionables. No obstant si el club o entitat organitza altres competicions podrà estar pendent d´aplicació del resultat positiu.

Finalment per poder optar a les ajudes no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs.

Palma, 2 de gener de 2017.

Arxius