Circular 8-2024: Convocatòria Assemblea General Ordinària 1-2024

Per la present es convoca als assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Ordinària per a diumenge dia 17 de març de 2024 a les 15:30 hores en primera convocatòria i a les 16:00 hores en segona convocatòria a instàncies del president. L’assemblea es
realitzarà de forma online mitjançant plataforma per videoconferències. S'enviarà l'enllaç als assambleistes. 

L’ordre del dia serà el següent:

Primer: Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
Segon: Informe del president.
Tercer: Memòria d’activitats i esportiva de l’exercici 2023.
Quart: Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2023.
Cinquè: Aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic 2024.
Sisè: Aprovació, si escau, del pla general d’actuació de l’exercici 2024.
Setè: Aprovació, si escau, del calendari de competicions de l’exercici 2024.
Vuitè: Aprovació, si escau, de les llicències federatives 2025.
Novè: Precs i preguntes.

Les pautes a seguir seran:
- Entrar a la plataforma en primera convocatòria per tal d’agilitzar la identificació de tots i poder iniciar la reunió el més aviat possible.
- Cal identificar-se amb el nom complet.
- Es recomana la utilització d’una càmera web sempre que sigui possible.

Palma, a 31 de gener de 2024

Arxius