Circular 9-2016 (Taxes cessió de material)

S´estableixen les següents taxes de cessió de material:

- 1 € per cada lot de 10 taulers i peces.

- 2 € per cada lot de 10 rellotges.

- 50 € per cada tauler electrònic.

- 10 € per cada lot de planelles.

En tots els casos s´haurà de sginar un document de cessió del material. La Federació Balear d´Escacs podrà subvencionar les taxes en el cas que l´entitat o persona sol·licitant ho demani per escrit.

El pagament es podrà formalitzar a la seu de la Federació Balear d’Escacs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN - Sa Nostra ES12 0487 2092 19 2000004953, indicant concepte, nom i llinatges.

Palma, 23 de gener de 2016