Cirular 17-2016 (Taxes ELO FIDE)

Tots els asssembleistes o entitats adherides que organitzin una competició vàlida per ELO FIDE hauran de registrar el torneig a través del Comitè d´Àrbitres de la Federació Balear d´Escacs amb una antel·lació de 40 dies. A tal efecte s´ha d´enviar el correu pertinent a l´adreça electrònica arbitres@fbescacs.org amb còpia a fbe@fbescacs.org

El cost del registre balear serà de:

a) 100 € per a oberts de caràcter internacional.

b) 75 € per a tancats internacionals.

c) 50 € per a oberts de caràcter local.

d) 25 € per a tancats locals.

e) 25 € per a tornejos de la modalitat d´escacs llampec i ràpid.

La Federació Balear d´Escacs facturarà als clubs o entitats el cost del registre més les taxes establertes de la Federació Espanyola d´Escacs (s´adjunta circular de referència). Els clubs o entitats podran sol·licitar el reintegrament o l´exempció del cost del registre balear si es compleixen els següents requisits:

a) Que la Federació Balear d´Escacs consta com a col·laborador de la competició.

b) Que tots els àrbitres de la competició hagin satisfet la corresponent llicència federativa.

c) Que tots els jugadors participants hagin satisfet la corresponent llicència federativa. En aquest apartat no es tenen en compte els jugadors extrangers ni els jugadors federats en una altra comunitat autonòma. Tampoc s´haurà de complir aquest requisit en les competicions d´escacs llampec i ràpid.

d) Registrar el torneig en els terminis establerts.

Si els clubs o entitats compleixen els requisits a-b-c també podran sol·licitar una subvenció per cobrir el cost de les taxes establertes per la Federació Espanyola d´Escacs. A tal efecte s´estableixen els següents criteris:

Per a oberts de caràcter internacional (Mínim de 10 banderes):

a) 1´50 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

c) 5 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF, MIF i MC)

b) 2 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

d) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

e) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

Per a tancats internacionals (Mínim de 3 banderes i una mitja de 2000 ELO FIDE)

a) 5 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 5 € per a cada jugador titulat (GM, MI i MF)

c) 25 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

d) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades a jugadors elegits per la FBE.

Per a oberts de caràcter local

a) 1 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 5 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF, MIF, MB i ML)

c) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

d) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

Per a tancats de caràcter local

a) 1 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 5 € per a cada jugador de la llista de jugadors candidats de la FBE.

c) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

d) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

Per a tornejos de la modalitat d´escacs llampec i ràpid.

a) 0,5 € per a cada jugador federat a les Illes Balears.

b) 5 € per a cada jugador titulat (GM, MI, MF, GMF i MIF)

c) El valor de les inscripcions gratuites donades i utilitzades per la FBE.

d) El valor de les condicions especials (estades, viatges, etc) donades i utilitzades a jugadors elegits per la FBE.

El valor de les condicions espcials sean valorades per la FBE. En cap cas la quantia de la subvenció per al club podrà ser superior a la factura emesa per la Federació Balear d´Escacs. No obstant si el club o entitat organitza altres competicions podrà estar pendent d´aplicació el resultat positiu.

Finalment per poder optar a qualsevol de les ajudes o exempcions establertes en la present circular no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs.

Palma, 17 de febrer de 2016