Comunicat 2-2013 (Comitè de competició)

El Comitè de Competició de la Federació Balear d´Escacs provisional, pendent de ratificació per Assemblea, estarà format pels següents membres:

President: Juan Antonio Torrens Gordiola

Secretari: Francisco Ducrós Salvá

Vocal: Jaume Terradas Calafell

En cas d´empat en alguna votació del comitè el president té vot de qualitat. També s´estableix que en el cas d´incopatibilitat o de renúncia d´algun dels membres, es dessignen per aquest ordre com a suplents a: Vicente Díez Cabeza i Miquel Cerdó Fernández. Els quals ostentaran el càrrec del comitè de la persona a qui substitueixin.

Palma, 6 d´abrl de 2013.