Comunicat 25-2016 (Assemblea Ordinària 2016)

Es convoca als Assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Ordinària per dissabte dia 24 de setembre de 2016 a la sala de juntes del Pavelló Palma Arena de l´Avinguda Uruguai s/n de Palma, a les 09:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Segon: Informe del president.

Tercer: Memòria d’activitats. Memòria esportiva 2015.

Quart: Liquidació de l’exercici econòmic 2015.

Cinquè: Pressupost exercici 2016.

Sisè: Aprovació del pla general d´actuació anual.

Setè: Calendari de competicions 2016.

Vuitè: Quotes federatives 2017.

Novè: Precs i preguntes.

Palma, 23 d´agost de 2016.