Comunicat 4-2015 (Aplaçament Assemblea ordinària 2015)

S´aplaça l´assemblea ordinària de la Federació Balear d´Escacs convocada per a dia 29 de març a diumenge dia 24 de maig de 2015 a la seu de la FBE a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Segon: Informe del president.

Tercer : Memòria d’activitats. Memòria esportiva, any 2012, 2013 i 2014.

Quart: Liquidació de l’exercici econòmic, any 2012, 2013 i 2014.

Cinquè: Pressupost exercici 2015.

Sisè: Aprovació del pla general d´actuació anual.

Setè: Calendari de competicions 2015.

Vuitè: Quotes federatives 2016.

Novè: Precs i preguntes.

Palma, 11 de març de 2015