Comunicat 6-2015 (Assemblea Ordinària 2015)

A petició d´un assembleista l´Assemblea Ordinària de la Federació Balear d´Escacs per coincidència amb les eleccions municipals i autonòmiques de dia 24 de maig queda definitivament convocada per dia 21 de juny de 2015 a la seu de la FBE a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Segon: Informe del president.

Tercer : Memòria d’activitats. Memòria esportiva, any 2012, 2013 i 2014.

Quart: Liquidació de l’exercici econòmic, any 2012, 2013 i 2014.

Cinquè: Pressupost exercici 2015.

Sisè: Aprovació del pla general d´actuació anual.

Setè: Calendari de competicions 2015.

Vuitè: Quotes federatives 2016.

Novè: Precs i preguntes.

Palma, 15 de maig de 2015