Copa de Mallorca per Equips 2013 (Bases)

Objecte i àmbit d’aplicació

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius a la Copa de Mallorca per Equips de la temporada 2013. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

Qüestions preliminars

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat esportiva adherida a la FBE que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (Campió):

1. L’equip guanyador serà proclamat com a Campió de la Copa de Mallorca per Equips 2013 i tendra plaça per al Campionat de Balears per Equips de 2014.

ARTICLE 4 (equips participants):

1. Cada club podrà tenir, com a màxim un equip representant.

2. Els equips que disputin els seus encontres com a locals jugaran amb les peces blanques en els taulers imparells, i amb les negres en els parells.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

1. La copa de Mallorca per equips es disputarà per eliminatòries.
2. El rànquing de l’equip es designarà a partir de la classificació de l’equip A al Campionat de Mallorca per equips 2013.

3. En cas d’inscriure’s nous clubs se’ls assignarà el número de rànquing següent al darrer classificat al Campionat de Mallorca per Equips 2013 per ordre de la mitjana d’ELO dels 10 primers jugadors de la llista de força.

ARTICLE 6 (eliminatòries):

1. Es disputaran una fase prèvia i 4 eliminatòries.

Fase prèvia:

1. Aquesta ronda es disputarà si hi ha entre 17 i 32 equips participants.

2. Aquesta és la prèvia per entrar al quadre final de 16 equips.

3. És classificaran directament per 1/8 de final per ordre de rànquing en funció del equips participants: 1 equip (31 equips participants), 2 equips (30 equips participants), 3 equips (29 equips participants), 4 equips (28 equips participants), 5 equips (27 equips participants) i així successivament fins 15 (17 equips participants).

4. Els equips no classificats directament disputaran la ronda prèvia, sortejant-ne els encontres.

5. Jugaran com a locals els equips de millor rànquing.

6. L’equip el formaran 10 jugadors.

7. S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers.
b. Sistema Holandès.

8. És classificaran a 1/8 de final l’equip guanyador de cada enfrontament.

Fase final:

Quan quedin per primera vegada 16, 8, 4 o 2 equips, es sortejarà el lloc de tots els equips al quadre final el qual es publicarà i es respectarà durant la resta de competició.

1/8 de final

1. Aquesta ronda es disputarà si hi ha més de 8 equips participants.

2. La disputaran els 16 equips classificats de forma directe o a través de la ronda prèvia.

3. És classificaran directament per 1/4 de final, en cas d’haver-hi menys de 16 equips inscrits per ordre de rànquing en funció dels equips participants: 1 equip (15 equips participants), 2 equips (14 equips participants), 3 equips (13 equips participants), 4 equips (12 equips participants), 5 equips (11 equips participants) i així successivament fins 7 (9 equips participants).

4. Si no hi ha just 16 equips, els equips no classificats directament disputaran els 1/8 de final, sortejant-ne els encontres.

5. Jugaran com a locals els equips de millor rànquing.

6. L’equip el formaran 10 jugadors.

7. S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers.
b. Sistema Holandès.

8. És classificaran a 1/8 de final els equips guanyadors de cada enfrontament.

1/4 de final

1. Aquesta ronda es disputarà si hi ha més de 4 equips participants.

2. La disputaran els 8 equips classificats de forma directe o a través 1/8 de final.

3. És classificaran directament per 1/4 de final, en cas d’haver-hi menys de 16 equips inscrits per ordre de rànquing en funció dels equips participants: 1 equip (15 equips participants), 2 equips (14 equips participants), 3 equips (13 equips participants), 4 equips (12 equips participants), 5 equips (11 equips participants) i així successivament fins 7 (9 equips participants).

4. Si no hi ha just 8 equips, els equips no classificats directament disputaran els 1/4 de final, sortejant-ne els encontres.

5. Jugaran com a locals els equips que ho hagin fet menys ocasions a la Fase Final, en cas d’haver-hi jugat les mateixes vegades, el de millor rànquing jugarà com a local.

6. L’equip el formaran 10 jugadors.

7. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers.
b. Sistema Holandès.

8. És classificaran a semifinals els equips guanyadors de cada enfrontament.

Semifinals

1. Aquesta ronda es disputarà si hi ha més de 2 equips participants.

2. La disputaran els 8 equips classificats de forma directe o a través 1/4 de final.

3. És classificaran directament per 1/2 de final., en cas d’haver-hi menys de 8 equips inscrits per ordre de rànquing en funció dels equips participants: 1 equip (7 equips participants), 2 equips (6 equips participants), 3 equips (5 equips participants).

4. Si no hi ha just 4 equips, els equips no classificats directament disputaran les semifinals, sortejant-ne els encontres.

5. Jugaran com a locals els equips que ho hagin fet menys ocasions a la Fase Final, en cas d’haver-hi jugat les mateixes vegades, el de millor rànquing jugarà com a local.

6. L’equip el formaran 10 jugadors.

7. S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers.
b. Sistema Holandès.

8. És classificaran per a la final els equips guanyadors de cada enfrontament.

9. És classificaran per la disputa del 3r lloc els equips perdedors.

Final i 3r lloc.

1. Disputaran la final els dos equips guanyadors de les semifinals.

2. Disputaran pel tercer lloc els dos equips perdedors de les semifinals.

3. Jugaran com a locals els equips que ho hagin fet menys ocasions a la Fase Final, en cas d’haver-hi jugat les mateixes vegades, el de millor rànquing jugarà com a local.

4. L’equip el formaran 10 jugadors.

5. S’aplicaran els següents sistemes de desempat.

a) Enfrontament a partides ràpides a 5 minuts per jugador a caiguda de bandera, canviant els colors respecte a l’encontre a partides lentes.

b) Sistema Holandès aplicat al resultat de l’enfrontament a lentes.

ARTICLE 7 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels encontres).

3. La FBE podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com visitants (respectant els colors del sorteig), fins a una vegada resoltes aquestes deficiències.

4. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional. (Annex 1).

3. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.

4. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta de l’encontre.

ARTICLE 8 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert per a cada categoria.

ARTICLE 9 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques.

2. Els membres del comitè de competició es publicaran a la web de la FBE abans de començar la competició

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les incompareixences individuals comporten una sanció esportiva de no poder jugar cap ronda més durant aquesta competició. Si es justifica a la federació com a tard 72 hores després de finalitzar la ronda, el jugador solament estarà sancionat sense jugar la ronda següent. L’incompliment d’aquesta sanció comportarà la perduda del matx, com si fos una alineació indeguda

- La incompareixença d’un equip suposa la perduda del matx.

- Alineació indeguda: Tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel club i publicat per la FBE suposa la perduda del matx.

- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler, el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

4. Altres situacions no previstes al punt anterior (tal com situacions imprevistes reflectides a l’acta) seran, prèvia petició de part dels interessats, sotmeses al Comitè de Competició.

ARTICLE 10 (calendari de joc):

1. Els encontres de la Copa de Mallorca per Equips es disputaran en dissabte. Les rondes es disputaran el 6, 13. 20, 27 d’abril i el 18 de maig.

2. La final es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada. Al finalitzar la mateixa es realitzarà un sopar de germanor i el lliurament de premis corresponent.

3. L’horari oficial de joc a les 16:30 hores. El retràs permès és de 45 minuts.

4. El ritme de joc serà de noranta minuts amb increment de 30 segons per jugada en totes les rondes.

6. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 11 (llistes de força):

1. Només poden participar a la Copa de Campionat de Mallorca per equips els jugadors amb llicència FBE en vigor, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs quan acabi el període d’inscripció.

2. Cada club presentarà a la FBE, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors (llista de força). Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, i després de les comprovacions oportunes, la FBE publicarà les llistes de força oficials, que seran les publicades per l’àrbitre al chess-results.

3. Les alineacions dels equips durant els encontres hauran de respectar la llista de força.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2).

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu ELO FIDE o ELO FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de contar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar d’ordre de força a jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tot el Campionat.

6. No es permeten nous fitxatges al llarg de la competició.

7. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències amb l’ELO o alineacions.

ARTICLE 12 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament de l’encontre un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. Vigilarà el desenvolupament de l’encontre, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstàncies en l’acta de l’encontre.

3. No està facultat en cap cas per a parar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

4. Ha estat designat com a àrbitre de la competició Enrique Asensio Ferrari, qui estarà a disposició dels clubs per a qualsevol incidència durant les partides del campionat en el telèfon 647749113. Els delegats o representants dels equips que juguin com a locals han de comunicar obligatòriament a la nit del dissabte els resultats dels seus equips, tauler per tauler, al telèfon d’incidències o al correu electrònic quiqueasensio@hotmail.com

ARTICLE 13 (Acta de l’encontre):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria de l’encontre, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada encontre s’hauran de complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una còpia per equip), i s’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment a l’encontre s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles incidències, amb especial atenció a les incompareixences.

2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la presència almenys de sis dels integrants de cada equip perquè s’iniciï l’encontre.

3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total de l’encontre, com si fos una alineació indeguda.

4. L’acta amb les planelles de l’encontre haurà de remetre’s a la FBE per mail, fax, correu ordinari o en persona el dimarts següent.

5. Hi haurà un termini de 48 hores després de la publicació dels resultats per a la revisió d’actes per Internet (per a comunicar incidències i fer reclamacions).

S’aplicarà per al desenvolupament de la Competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposicions finals.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs Lliga de Mallorca per Equips Aficionats suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.)

L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient.

ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció la Copa de Mallorca per Equips, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.

La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:

1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.