CTFBE (Reglament)

REGLAMENT DEL COMITÈ DE TÈCNICS
Federació Balear d’Escacs (FBE)


TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS


Article 1

El Comitè de Tècnics de la FBE (CTFBE) atén directament al funcionament del col•lectiu federatiu de tècnics i li correspon, sota el control i dependència del President de la FBE, el govern, la representació i l’administració de les funcions que se li atribueix en els Estatuts de la FBE desenvolupats en el present Reglament.


Article 2

1. El CTFBE estarà compost per quatre membres. Un President, un Vicepresident, un Secretari, i un Vocal.

2. El President de la Federació proposarà a tres persones per a ocupar el càrrec de President del CTFBE, entre el col•lectiu de tècnics.

3. Els President serà elegit entre els tres proposats pel President de la FBE pels membres del col•lectiu de tècnics federats.

4. El President electe del CTFBE proposarà a la Junta Directiva de la FBE la resta de membres i càrrecs del comitè.

5. Els membres del Comitè de Tècnics cessen en les seves funcions per renúncia, dimissió, incapacitat o remoció pel President de la FBE. El seu mandat expira en el moment en que el President de la FBE cessa en les seves funcions.


TÍTOL II: COMPETÈNCIES DEL COMITÈ DE TÈCNICS


Article 3 – COMPETÈNCIES

a) Decidir sobre assumptes propis de la gestió i funcionament.

b) Elaborar i aprovar el pressupost econòmic per a la seva elevació a la Junta Directiva de la FBE.

c) Elaborar el pla d´estudis dels diferents títols de tècnic balear.

d) Elaborar les directrius per al desenvolupament de l´activitat docent dels escacs.

e) Proposar formalment a la presidència de la FBE les persones amb els requisits legals necessaris per al seu nomenament com a tècnics balears.

f) Programar i organitzar els cursos de tècnics balears.

g) Designar el professorat dels cursos que siguin organitzats per la FBE.

h) Proposar a la Junta Directiva de la FBE les persones titulades que han d´anar a les proves insulars, balears, nacionals i internacionals.

i) Redactar i aprovar una memòria anual d´activitats i remetre-la a la Junta Directiva de la FBE per a la seva posterior presentació a l´Assemblea General.

j) Elaborar materials didàctics i cursos relacionats amb l´ensenyança dels escacs.

k) Elaborar, dirigir i avaluar les proves corresponents a l´obtenció dels diferents títols de tècnic balear.

l) Proposar la realització de cursos de suport per a l´obtenció dels títols de tècnic nacional.

m) Concedir l´homologació dels programes dels cursos no impartits per la FBE destinats a l´obtenció dels títols de tècnic balear.

n) Elaborar les actes de les reunions que es celebrin.


Article 4 – REUNIONS

El CTFBE es reunirà com a mínim una vegada a l´any, sempre que ho sol•liciti la Junta Directiva de la FBE, o a proposta de tres dels seus membres.


TÍTOL III: TÈCNICS BALEARS


Article 5 - DEFINICIÓ

1. Són tècnics balears les persones que estiguin en possessió del corresponent títol, amb les següents categories:

- Animador Balear d´Escacs: Desenvolupa activitats docents de nivell bàsic, i participa en esdeveniments relacionats amb els escacs, sota la supervisió d´un Monitor Balear d´Escacs.

- Monitor Balear d´Escacs: Desenvolupa activitats docents de nivell bàsic i mitjà, i participa en esdeveniments relacionats amb els escacs amb autonomia pròpia.

2. Seran tècnics balears federats les persones que hagin satisfet la quota de la llicència que correspongui, fixada per l´Assemblea General de la FBE.

3. Podran exercir els drets que el títol els atorga les persones que es trobin en possessió de la llicència en vigor al temps de desenvolupar la seva activitat.

4. Per tenir dret a ser elegit pel Comitè per a impartir cursos, o per altres òrgans de la FBE, o per a desenvolupar altres tasques que impliquin la possessió del títol balear, serà necessari haver tramitat la llicència en els terminis que s’estableixin.


Article 6 - DRETS

a) Tramitar la llicència en qualsevol moment de l’any.

b) Ser designat per a impartir cursos o realitzar activitats relacionades amb el seu títol.

c) Assistir als cursos o altres activitats de formació en la forma que s’estableixi.

d) Percebre remuneració econòmica de qualsevol espècie.


Article 7 - DEURES

1. Per la seva condició de tècnic balear federat està sotmès al Règim Disciplinari de la FBE.

2. El tècnic balear tindrà, en l´exercici de les seves funcions, l´obligació de:

a) Observar un comportament exemplar en el respecte a les regles dels escacs i al joc net en general.

b) Complir amb les directrius tècniques o organitzatives establertes pel CTFBE.


Article 8 - TÍTOL

1. La FBE atorgarà els títols d´Animador Balear d´Escacs i de Monitor Balear d´Escacs.

2. El CTFBE elevarà a la presidència de la FBE la llista definitiva amb les persones qualificades com aptes, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la seva celebració.

3. Els títols seran atorgats per la Junta Directiva de la FBE, a proposta formal del CTFBE, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la seva proposta.


Article 9 – REGISTRE DEL TÍTOL

La FBE inscriurà els títols de tècnic balear en un Registre de Títols creat a l´efecte, per ordre correlatiu a la seva obtenció.


Article 10 - REQUISITS PER A L´OBTENCIÓ DELS TÍTOLS

a) Realitzar el curs corresponent, ja sigui dels impartits per la FBE o dels homologats pel CTFBE.

b) Superar l´examen corresponent, convocat per la FBE a proposta del CTFBE.

c) Realitzar el treball corresponent, si escau.


Article 11 – CURSOS

1. Els cursos tenen com a objectiu la formació de personal qualificat per a la difusió i l´ensenyança dels escacs, en les modalitats d´Animador Balear d´Escacs i Monitor Balear d´Escacs.

2. La FBE donarà la màxima publicitat possible dels cursos a celebrar.

3. Els cursos podran ser presencials o a través de noves tecnologies.

4. El professorat tindrà la titulació adequada a les matèries a impartir.


Article 12 - REQUISITS MÍNIMS D´INSCRIPCIÓ

a) Ser major de 16 anys.

b) Abonar el corresponent cànon d’inscripció.


Article 13 - DURACIÓ I ESTRUCTURA DELS CURSOS

1. Curs d´Animador Balear d´Escacs:

- El curs constarà de 10 hores sobre coneixements fonamentals per a un tècnic d’escacs.

2. Curs de Monitor Balear d´Escacs:

- El curs constarà de 10 hores sobre coneixements fonamentals per a un tècnic d’escacs.

- El curs constarà de 20 hores sobre coneixements avançats per a un tècnic d’escacs.

3. L´alumnat rebrà documentació impresa de les matèries tractades en les classes. Igualment se li facilitarà la bibliografia útil relacionada.

4. L’alumnat amb titulacions específiques podrà estar exempt d’alguna de les matèries, si així ho estima el CTFBE.


Article 14 - CONTINGUT DELS CURSOS

1. El contingut de cada curs organitzat pel CTFBE serà elaborat especialment per personal designat pel CTFBE.

2. El material del curs s´entregarà a tot l´alumnat i passarà a formar part del material de la FBE, que estarà a disposició de tots els tècnics balears de la FBE federats i amb llicència en vigor.


Article 15 - PROVES D´AVALUACIÓ

1. Per avaluar el coneixements dels aspirants a tècnics balears es celebrarà una prova avaluada una vegada realitzat el corresponent curs.

2. A cada seu serà assignat un delegat, proposat pel CTFBE, i que serà l’encarregat del correcte desenvolupament de la prova.

3. Les proves seran avaluades pel CTFBE, o per personal designat pel CTFBE.

4. El temari sobre el qual versaran la proves serà el dels corresponents continguts mínims adreçats a l´obtenció dels diferents títols de tècnic balear.

5. Les proves contindran les següents parts:

a) Curs d´Animador Balear d´Escacs:

- Prova tipus test amb un total de 30 preguntes. Per obtenir la qualificació d’apte s’hauran de respondre correctament un mínim de 20 preguntes.

b) Curs de Monitor Balear d´Escacs:

- Prova tipus test amb un total de 30 preguntes. Per obtenir la qualificació d’apte s’hauran de respondre correctament un mínim de 20 preguntes.

- Prova de desenvolupament.

- Treball, si escau.


Article 15 - DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

1. Preparació de l´exercici:

a) El CTFBE serà el responsable de la preparació, còpia i distribució als delegats de la prova.

b) L´examen s´introduirà en un sobre lacrat, que s´obrirà a l´hora establerta pel delegat, a la seu de celebració de la prova, en presència dels aspirants.

c) Es prepararà un examen de reserva, que serà utilitzat en cas d´obertura indeguda de l´examen principal, incompliment manifest de l´hora de començament o en aquells casos en què el delegat del CTFBE consideri que poden donar lloc a irregularitats o impugnacions de l´exercici

2. Controls de l´exercici:

a) Totes les seus realitzaran l´examen el mateix dia i a la mateixa hora.

b) El delegat del CTFBE emetrà un informe sobre el desenvolupament de la prova, en el que s´hauran d´incloure, si és procedent, les incidències que hagueren pogut ocórrer per a l´obertura del sobre de l´examen de reserva.

3. Garanties en el desenvolupament de l´exercici:

a) De cada aspirant s’identificarà el seu examen amb una clau numèrica de cinc dígits, que també s’inclourà en el sobre que se li entregarà a l´efecte junt amb el seu nom i cognoms, i que l’alumne haurà tancat personalment.

b) Aquest sobre, a la vegada, haurà estat introduït junt amb l’examen del respectiu aspirant en un altre sobre a l´efecte, que serà tancat i firmat pel delegat del CTFBE.

c) Així mateix, una vegada arreplegats tots els exàmens ja fets, s´introduiran en un altre sobre, que serà igualment tancat i firmat.

d) Els sobres amb les dades personals dels aspirants s´obriran a la seu de la FBE, en la data i hora prèviament anunciades, després de la publicació de les qualificacions de cada clau numèrica.

e) Serà apartat l´examen que presenti qualsevol prova que permeti conèixer la identitat de la persona que l’ha realitzat.


Article 16 - RECLAMACIONS I RECURSOS

1. Una vegada notificades per la FBE les qualificacions, els aspirants declarats “no aptes” disposaran de 5 dies hàbils des de l´exposició pública de les llistes amb els resultats, per a presentar una reclamació al CTFBE.

2. El CTFBE haurà d´emetre, en el termini de 5 dies hàbils, una resolució raonada i per escrit, que resolgui la reclamació presentada. Es cursarà notificació de mode immediat i fefaent al reclamant, i a la Junta Directiva de la FBE, perquè en tingui coneixement.


Article 17 - QUOTES I HONORARIS

1. La Junta Directiva de la FBE, a proposta del CTFBE fixarà la quota d´inscripció als diferents cursos organitzats, i els drets d´examen corresponents.

2. Igualment la Junta Directiva de la FBE, a proposta del CTFBE fixarà els honoraris del professorat que imparteixi els cursos.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el termini de 60 dies des de l´entrada en vigor d´aquest reglament, la FBE farà públic el cens de Tècnics Balears que figuren en la seva base de dades. Les persones no incloses i que tinguin reconegut el títol d’Animador o Monitor Balear, disposaran de 60 dies des de la publicació d´aquesta llista per a presentar en la secretaria de la FBE la sol•licitud d´inclusió en el cens, aportant les proves que consideren pertinents. Transcorregut dit termini, es farà públic el cens definitiu, i es confeccionarà el registre de títols a què fa referència l´article 9 del Reglament.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El CTFBE podrà valorar l´experiència i la validesa d´altres títols o cursos, durant el primer any, a partir de la data d´aprovació d´aquest Reglament, i emetrà un dictamen on s´aprovi o denegui la titulació d´Animador o de Monitor Balear d’Escacs. Contra aquesta resolució l´interessat podrà interposar recurs davant la Junta Directiva de la FBE, en el termini d’un mes.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga les disposicions d´igual o inferior rang vigents en la data de la seva aprovació.


DISPOSICIÓ FINAL

El present reglament, aprovat per l’assemblea de la FBE de dia 2 d’octubre de 2010, començarà a vigir el dia 1 de novembre de 2010.