Licitació 1-2016 (Campionats de Mallorca Escolars)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de la direcció tècnica dels Campionats Escolars de Mallorca sub-08, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16 2016. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 1500 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
150 € - 9 punts
300 € - 8 punts
450 € - 7 punts
600 € - 6 punts
750 € - 5 punts
900 € - 4 punts
1050 € - 3 punts
1200 € - 2 punts
1350 € - 1 punt
1500 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les dates dels campionats establertes al calendari de la Federació Balear d´Escacs.

- L’horari de divendres a les 18:00 hores determinat per la Federació Balear d´Escacs.

- Les bases del campionats que estableixi la Federació Balear d’Escacs.

- Muntar totes les jornades la sala de joc que determini la Federació Balear d´Escacs.

- L’àrbitre principal haurà d´estar present a totes les jornades, tenir la titulació mínima requerida i estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- 2 àrbitres adjunts hauràn d´estar present a totes les jornades, tenir la titulació mínima requerida i estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- 4 àrbitres o monitors hauràn d´estar presents a totes les jornades de les categories sub-12 i sub-10, tenir la titulació mínima requerida i estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- Pagar els honoraris de 300 € del responsable federatiu dessignat per la competició.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Quantitat de material propi (taulers, peces i rellotges) que es pot aportar a la competició (5 punts)

- Partides en format PGN d’almenys els 10 primers taulers de cada categoria, excepte la sub-08 i sub-10 (2 punts)

- Obsequi per a cada un dels participants (3 punts)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple altres premis.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 7 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

Correu electrònic: gerent@fbescacs.org

Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web.

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

Palma, 20 de gener de 2016