Licitació 1-2017 (Campionat de Mallorca per Equips)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de la direcció tècnica de la última ronda del Campionat de Mallorca per Equips. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 250 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
25 € - 9 punts
50 € - 8 punts
75 € - 7 punts
100 € - 6 punts
125 € - 5 punts
150 € - 4 punts
175 € - 3 punts
200 € - 2 punts
225 € - 1 punt
250 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les data de la última ronda. Dia 25 de març.

- L’horari del campionat: Les 16:30 hores.

- Condicions mínimes de la sala de joc, de les taules i de les cadires.

- Lliurar tres trofeus per als tres primers equips classificats de cada categoria.

- El preu màxim del sopar de germanor serà de 15 € per persona. La Federació Balear d´Escacs disposarà de 30 sopars gratuïts.

- L’àrbitre principal serà el designat per la Federació Balear d´Escacs.

- Pagar els honoraris de 50 € del responsable federatiu designat per la competició.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Quantitat de material propi (taulers, peces i rellotges) que es pot aportar a la competició (5 punts)

- Qualitat del sopar (3 punts)

- Preu del sopar (2 punts)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple altres premis.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 30 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

G. Renovacions

Ambdues parts (el guanyador i la Federació Balear d´Escacs) podran renovar anualment l´adjudicació fins un màxim de 3 vegades.

Palma, 2 de gener de 2017.

Arxius