Licitació 10-2016 (Campionat de Mallorca d´Escacs Ràpid)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació del Campionat de Mallorca d´Escacs Ràpid 2016. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 100 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
10 € - 9 punts
20 € - 8 punts
30€ - 7 punts
40 € - 6 punts
50€ - 5 punts
60 € - 4 punts
70 € - 3 punts
80 € - 2 punts
90 € - 1 punt
100 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

L´organització determinarà:

- Les dates del campionat. En tot cas haurà de celebrar-se abans del 31 de juliol.

- L’horari del campionat.

- Número de rondes i ritme de joc.

No queden exclosos aquells tornejos ja existents que es vulguin convertitr al mateix temps en el Campionat de Mallorca.

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Condicions mínimes de la sala de joc, de les taules i de les cadires.

- Lliurar tres trofeus per als tres primers jugadors classificats.

- L’àrbitre principal tindrà la titulació mínima requerida i haurà d’estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- No ser un torneig ja existent (2 punts)

- Inscripció gratuita (3 punts)

- Sala de joc única (1 punt)

- Àrbitre adjunt al corrent de la corresponent llicencia federativa (2 punts)

- Aparcament proper a la sala de joc (1 punt)

- Servei de cafeteria proper a la sala de joc (1 punt)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple premis en metàl·lic, altres premis o activitats complementàries.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

Correu electrònic: gerent@fbescacs.org

Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web.

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

Palma, 17 de febrer de 2016