Licitació 3-2017 (Campionats Escolar de Mallorca)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de la direcció tècnica de la fase final i les fases per comarques dels Campionats Escolars de Mallorca sub-08, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16 Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 3000 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
300 € - 9 punts
600 € - 8 punts
900 € - 7 punts
1200 € - 6 punts
1500 € - 5 punts
1800 € - 4 punts
2100 € - 3 punts
2400 € - 2 punts
2700 € - 1 punt
3000 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les dates establertes al calendari de la Federació Balear d´Escacs.

- Les bases del campionats que estableixi la Federació Balear d’Escacs.

- Cercar les seus corresponents de totes les jornades establertes per la Federació Balear d´Escacs.

- Tots els àrbitres i monitors hauran d´estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- Pagar els honoraris de 500 € del responsable federatiu dessignat per la competició.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Quantitat de material propi (taulers, peces i rellotges) que es pot aportar a la competició (5 punts)

- Partides en format PGN d’almenys els 10 primers taulers de cada categoria de la fase final, excepte la sub-08 i sub-10 de la fase final (2 punts)

- Obsequi per a cada un dels participants (3 punts)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple altres premis.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

G. Renovacions

Ambdues parts (el guanyador i la Federació Balear d´Escacs) podran renovar anualment l´adjudicació fins un màxim de 3 vegades.

Palma, 2 de gener de 2017