Licitació 7-2016 (Veterans Balears)

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de l´organització del Campionat de Balears de Veterans 2016. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs.

B. Puntuació:

Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. La oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 10 punts)

- Proposta tècnica (màxim 10 punts)

- Millores (màxim 5 punts)

A continuació es detalla com es valoraran cada una de les parts:

Proposta econòmica (de 0 a 10 punts)

La FBE aportarà un màxim de 350 €. Es seguirà la següent taula de puntuacions:

0 € - 10 punts
35 € - 9 punts
70 € - 8 punts
105 € - 7 punts
140 € - 6 punts
175 € - 5 punts
210 € - 4 punts
245 € - 3 punts
280 € - 2 punts
315 € - 1 punt
350 € - 0 punts

Proposta tècnica (0 a 10 punts)

Són d’obligat compliment les següents clàusules:

- Les dates dels campionats: 3 i 4 de setembre.

- L’horari que determini la Federació Balear d´Escacs.

- Les bases del campionat que estableixi la Federació Balear d’Escacs.

- Condicions mínimes de la sala de joc, de les taules i de les cadires.

- El número mínim de estrelles de l´hotel hauran de ser 3.

- Lliurar quatre trofeus per als participants.

- L’àrbitre principal tindrà la titulació mínima requerida i haurà d’estar al corrent de la corresponent llicència federativa.

- Una habitació individual a disposició de la Federació Balear d´Escacs.

- Pagar els honoraris de 150 € del responsable federatiu de la competició.

- Pagar l´estada de tots els participants, excepte el convidat per l´organització, en pensió completa aigua inclosa una nit.

- S´hauran de realitzar els transports pertinents fins a la seu del Campionat.

Les clàusules que puntuen són les següents i el tribunal com a màxim les podrà valorar amb la següent puntuació:

- Sala d’anàlisis a la sala de joc (1 punt)

- Retransmissió de 2 taulers (3 punts)

- Partides en format PGN de totes les partides del campionat (2 punt)

- Número de estrelles per damunt les condicions mínimes (3 punt)

- Preu de l´hotel per als acompanyants (1 punt)

Millores ( 0 a 5 punts)

Aquestes millores es puntuaran de 0 a 5 punts. El tribunal determinarà la puntuació de cada millora al seu criteri. Per exemple altres premis.

C. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Carles Vich Ramírez President de la Federació Balear d’Escacs, Alejandro Gómez Olivares i Santiago Juan Mas.

El termini de presentació de propostes serà de 60 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu ordinari: Federació Balear d’Escacs, Pavelló Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma (07010).

Correu electrònic: gerent@fbescacs.org

Instància: A la seu de la Federació Balear d’Escacs a l’horari que determina la pàgina web.

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

D. Sancions

En cas de què l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar l’ajuda econòmica assignada. Si procedeix també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmica amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la direcció tècnica sense concurs o assumir l’organització directament.

Palma, 9 de febrer de 2016