Lliga de Mallorca per equips aficionats 2014 (Bases)

Objecte i àmbit d’aplicació

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius a la Lliga de Mallorca per Equips Aficionats de la temporada 2014. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

Qüestions preliminars

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat esportiva adherida a la FBE que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (categories):

1. El Campionat de Mallorca d’Aficionats per equips es disputarà en una única categoria.

ARTICLE 4 (equips i jugadors participants):

1. No hi ha límit d’equips per club. Quan hi hagi més d’un equip per club, la llista de força serà tancada.

2. Poden prendre part els jugadors amb ELO FIDE inferior a 1600 a la llista d’1 d’abril de 2014, o que no disposin d’ELO FIDE; independentment del ELO nacional que tinguin.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

Fase Prèvia

1. Es compondrà d’un grup que englobarà tots els equips inscrits.

2. El rànquing inicial es farà per sorteig.

3. Es disputarà per sistema suís a 4 rondes a doble volta.

4. Cada jugador disputarà dues partides amb el mateix jugador alternant colors amb un interval màxim entre les partides de 15 minuts. Es permeten canvis de jugadors en un mateix tauler.

5. Es consideraran dos matxs diferents tot i que es juguin contra el mateix equip i dia.

6. Els equips es compondran de 4 jugadors.

7. Els quatre millors classificats disputaran la fase final.

8. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

9. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers
b. Resultat particular respecte als punts matx
c. Sonnenborg (amb punts reals)

Fase final

1. Es disputarà amb el sistema KO (knockout) o per eliminatòries a un sol matx les semifinals, la final i el 3r i 4t lloc.

2. Es classificaran els 4 primers equips de la fase prèvia.

3. Es realitzarà una semifinal a partir de la classificació de la fase
regular: 1 – 4 i 2 – 3. Actuarà com a local l’equip amb millor rànquing a efectes de color de les peces.

4. Els equips es compondran de 4 jugadors.

5. Els equips guanyadors de les semifinals diputaran la final. Jugarà com a local l’equip que no ho hagi fet a la semifinal, en cas d’haver-hi jugat els dos, ho farà el millor classificat a la fase prèvia. El guanyador de la final és proclamarà Campió de la Lliga de Mallorca per equips aficionats.

7. Els dos equips no classificats per a la final disputaran el 3r i 4t lloc. Jugarà com a local l’equip que no ho hagi fet a la semifinal, en cas d’haver-hi jugat els dos, ho farà el millor classificat a la fase prèvia. El guanyador és proclamarà tercer de la Lliga de Mallorca per equips aficionats.

8. S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Enfrontament a partides ràpides a 5 minuts per jugador a caiguda de bandera, canviant els colors respecte a l’encontre a partides lentes.

- Sistema Holandès aplicat al resultat de l’enfrontament a lentes.

ARTICLE 6 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels encontres).

2. La FBE podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com visitants (respectant els colors del sorteig), fins a una vegada resoltes aquestes deficiències.

4. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional.

5. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.

6. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta de l’encontre.

ARTICLE 7 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert.

ARTICLE 8 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques.

2. Els membres del comitè de competició seran els del Comitè Provisonal de la FBE:

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les incompareixences individuals comporten una sanció esportiva de no poder jugar les rondes de la setmana següent. L’incompliment d’aquesta sanció comportarà la perduda del matx, com si fos una alineació indeguda.

- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta de la temporada.

- Alineació indeguda: Tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel club i publicat per la FBE. Suposa la perduda del matx per 4-0.

- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler, el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

4. Altres situacions no previstes al punt anterior (tal com situacions imprevistes reflectides a l’acta) seran, prèvia petició de part dels interessats, sotmeses al Comitè de Competició.

ARTICLE 9 (calendari de joc):

1. Els encontres de la Lliga d´Aficionats per Equips es disputaran en dissabte. Les rondes es disputaran el 18 i 25 d’octubre, i l´1 i el 8 de novembre. La fase final es jugarà el 23 de novembre.

2. La fase final es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada. Al finalitzar la mateixa es realitzarà un sopar de germanor i el lliurament de premis corresponent.

3. L’horari oficial de joc a les 16:30 hores. El retràs permès és de 30 minuts per a la primera partida (17:00 hores) i de 45 minuts per a la segona (17:15 hores)

4. El ritme de joc serà de trenta minuts amb increment de 30 segons per jugada amb l’obligació d’apuntar tota la partida.

5. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 10 (llistes de força):

1. Només poden participar en el Lliga de Mallorca per Equips Aficionats els jugadors amb llicència FBE en vigor, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.

2. Cada club presentarà a la FBE, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors (llista de força). Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, i després de les comprovacions oportunes, la FBE publicarà les llistes de força oficials, que seran les publicades per l’àrbitre al chess-results.

3. Les alineacions dels equips durant els encontres hauran de respectar la llista de força.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2). L’incompliment d’aquesta norma es tractara como si fos una alineació indeguda.

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu ELO FIDE o ELO FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de contar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar d’ordre de força a jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tot el Campionat.

- Tot nou fitxatge suposarà la modificació de la llista de força i presentació de la mateixa en la FBE amb la inclusió del nou jugador en el nombre d’ordre que li correspongui segons els criteris anteriors.

6. El termini màxim d’inclusió de nous fitxatges per a la següent ronda serà dijous a les 20:00 hores de la ronda en qüestió. Tenint en compte que sols es podran fitxar jugadors fins a la tercera ronda, inclosa.

7. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències amb l’ELO o alineacions.

ARTICLE 11 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament de l’encontre un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. Vigilarà el desenvolupament de l’encontre, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstàncies en l’acta de l’encontre.

3. No està facultat en cap cas per a parar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

4. Ha estat designat com a àrbitre de la competicióJuan Antonio Torrens Guardiola, qui estarà a disposició dels clubs per a qualsevol incidència durant les partides del campionat en el telèfon 667513318. Els delegats o representants dels equips que juguin com a locals han de comunicar obligatòriament a la nit del dissabte els resultats dels seus equips, tauler per tauler una vegada hagin acabat els dos matxes, al telèfon d´incidències o al correu electrònic jatorrens@ono.com

ARTICLE 12 – (Acta de l’encontre):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria de l’encontre, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada encontre s’hauran de complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una còpia per equip), i s’’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment a l’encontre s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles incidències, amb especial atenció a les incompareixences.

2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la presència almenys de la meitat dels integrants de cada equip perquè s’iniciï l’encontre.

3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, es sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total de l’encontre, com si fos una alineació indeguda.

4. L’acta amb les planelles de l’encontre haurà de remetre’s a la FBE per mail, fax, correu ordinari o en persona el dimarts següent.

5. Hi haurà un termini de 48 hores després de la publicació dels resultats per a comunicar incidències i fer reclamacions.

S’aplicarà per al desenvolupament de la Competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput d´ELO FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposicions finals.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs Lliga de Mallorca per Equips Aficionats suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografíes, etc.)

L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient.

ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció la Lliga de Mallorca per Equips Aficionats, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.

La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:

1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.