Lliga de Mallorca per Equips Aficionats 2015 (Bases)

Objecte i àmbit d’aplicació

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius a la Lliga de Mallorca per Equips Aficionats. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

Qüestions preliminars

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat esportiva adherida a la FBE que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (categories):

1. El Campionat de Mallorca d’Aficionats per equips es disputarà en una única categoria.

ARTICLE 4 (equips i jugadors participants):

1. No hi ha límit d’equips per club. Quan hi hagi més d’un equip per club, la llista de força serà tancada.

2. Poden prendre part els jugadors amb ELO FIDE inferior a 1600 a la llista d’1 de maig, o que no disposin d’ELO FIDE; independentment del ELO FEDA que tinguin.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

1. Es compondrà d’un grup que englobarà tots els equips inscrits.

2. El rànquing inicial es farà per sorteig.

3. Es disputarà per sistema suís a 5 rondes.

4. Els equips es compondran de 4 jugadors.

5. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

6. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

a. Suma de punts en tots els taulers
b. Resultat particular respecte als punts matx
c. Sonnenborg (amb punts reals)

ARTICLE 6 (Sala de joc):

Tots els encontres es disputaran en un mateix recinte de joc.

ARTICLE 7 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert.

ARTICLE 8 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques.

2. Els membres del comitè de competició seran els del Comitè Provisonal de la FBE.

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les incompareixences individuals comporten una sanció esportiva de no poder jugar les rondes posteriors a la incompareixença. L’incompliment d’aquesta sanció comportarà la perduda del matx, com si fos una alineació indeguda.

- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta de rondes.

- Alineació indeguda: Tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel club i publicat per la FBE. Suposa la perduda del matx per 4-0.

4. Altres situacions no previstes al punt anterior (tal com situacions imprevistes reflectides a l’acta) seran, prèvia petició de part dels interessats, sotmeses al Comitè de Competició.

ARTICLE 9 (calendari de joc):

1. Els encontres de la Lliga d´Aficionats per Equips es disputaran el dissabte 23 de maig de 10:00 a 20:30 hores.

2. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada.

ARTICLE 10 (llistes de força):

1. Només poden participar en el Lliga de Mallorca per Equips Aficionats els jugadors amb llicència FBE en vigor, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.

2. Cada club presentarà a la FBE, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors (llista de força). Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, i després de les comprovacions oportunes, la FBE publicarà les llistes de força oficials, que seran les publicades per l’àrbitre al chess-results.

3. Les alineacions dels equips durant els encontres hauran de respectar la llista de força.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2). L’incompliment d’aquesta norma es tractara como si fos una alineació indeguda.

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu ELO FIDE o ELO FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de contar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar d’ordre de força a jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tot el Campionat.

6. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències amb l’ELO o alineacions.

ARTICLE 11 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament de l’encontre un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. Vigilarà el desenvolupament de l’encontre, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstàncies en l’acta de l’encontre.

3. No està facultat en cap cas per a parar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

S’aplicarà per al desenvolupament de la Competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput d´ELO FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposicions finals.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs Lliga de Mallorca per Equips Aficionats suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, fotografíes, etc.)

L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient.

ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.