Lliga promoció Mallorca per equips 2018 (Bases)

Bases
Objecte i àmbit d’aplicació

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius al Lliga promoció Mallorca per equips 2018. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

Qüestions preliminars

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (categories):

1. La Lliga promoció Mallorca per equips 2018 se jugarà a unica categoria, on podran jugar tots el jugador amb menys de 1600 d´Elo FIDE.

ARTICLE 4 (equips participants):

1. No hi ha límit d’equips per club. Si milita més d´un equip del mateix club, la llsta de força de titulars serà tancada.

2. Els equips que disputin els seus encontres imparells com a locals jugaran amb les peces blanques en els taulers imparells, i amb les negres en els parells i a l´inrevés els encontres parells.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

1. Es compondrà d’un grup que englobarà tots el equips participants. Es disputarà per sistema suís a com a molt 16 rondes (encontres).

2. Els equips es compondran de 4 jugadors.

3. Cada dissabte se jugaran dos encontres amb els mateixos equips rivals. Els encontres parells es jugaran una vegada acabats els encontres imparells.
4. L´alineació pot ser diferent a cada encontre, sempre respectant la llista de força.

5. Puntuació: Els equips obtindran 1 punt per matx guanyat, 0’5 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

6. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Bucholz menys pitjor resultat.
- Suma de punts en tots els taulers.
- Resultat particular.

7. Es permetran tots els byes de 0 punts que se sol·licitin. S´hauran de sol·licitar com tard el dilluns anterior a la ronda que es sol·liciti el bye abans de a les 20:00, abans que l´emparellament sigui oficial.


ARTICLE 6 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels encontres).

3. La FBE podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com visitants (respectant els colors del sorteig), fins a una vegada resoltes aquestes deficiències.

4. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional. (Annex 1).

3. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.

4. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta de l’encontre.

ARTICLE 7 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença d´un equip, tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert per a cada categoria.


ARTICLE 8 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques.

2. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs.

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les derrotes per incompareixença individual que comporten una sanció esportiva de no poder jugar el següent dissabte que es jugui el campionat. L´àrbtire en primera instància rebent el corresponent justificant, decidirà, si ha sigut per causa de força major, no aplicar la sanció esmentada, avisant als corresponents equips afectats. S´entén com a incompareixença individual quan un jugador no s´ha presentat al tauler on li tocava jugar una vegada transcorregut 30 minuts des de l´inici de l´encontre, això supondrà la perduda de la partida que havia de jugar, aquesta partida no serà avaluada per Elo.

- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta de la temporada. Tota retirada o desqualificació d’un equip es considera una renúncia.

- La incompareixença d’un equip a la darrera ronda suposarà la pèrdua d’una categoria i en cas de trobar-se en posicions de descens una categoria més.

- Alineació indeguda: Tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel club i publicat per la FBE. Suposa la perduda del matx 4-0. Se considerarà també alineació indeguda si a l´acta de un equip apareix un jugador, s´hagi presentat o no a jugar, que també s´ha alineat a un altre encontre de l´equip al qual pertany el mateix dia, sigui en aquest campionat o Campionat de Mallorca per Equips 2018.

- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler, el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

4. Altres situacions no previstes el punt anterior (tal com situacions imprevistes reflectides a l’acta) seran, prèvia petició de part dels interessats, sotmeses al Comitè de Competició.


ARTICLE 9 (calendari de joc):

1. Els encontres de la Lliga promoció Mallorca per equips 2018 es disputaran en funció del calendari establert abans de començar la competició.

2. La última ronda es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada.

3. L’horari oficial de joc és les 16:30 hores les rondes imparells. Les rondes parells començaran 15 minuts després d´acabar les rondes imparells. Excepcionalment poden començar partides de les rondes parells, si la ronda imparell no ha acabat, si els jugadors implicats ja han acabat les seves respectives partides i si el delegats estan d´acord. El retràs permès a cada ronda és de 30 minuts, si un jugador no es presenta davant el seu tauler en aquell temps, se li donarà la partida per perduda . L´àrbitre decidirà en primera instància si ha sigut una causa de força major.

4. La FBE portarà a terme un sorteig públic, una vegada tancat el termini d’inscripció i previ inici de la competició.

5. La sessió de joc serà de trenta minuts amb increment de 30 segons per jugada.

6. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 10 (llistes de força):

1. Només poden participar en la Lliga promoció Mallorca per equips 2018 els jugadors amb llicència FBE en vigor i amb el corresponent pagament realitzat, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.

2. Cada club presentarà a la FBE, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors (llista de força). Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, i després de les comprovacions oportunes, la FBE publicarà les llistes de força oficials, que seran les publicades per l’àrbitre al chess-results.

3. Les alineacions dels equips durant els encontres hauran de respectar la llista de força.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2).

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu ELO FIDE o ELO FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de contar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar d’ordre de força a jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tota la Lliga.

- Tot nou fitxatge suposarà la modificació de la llista de força i presentació de la mateixa en la FBE amb la inclusió del nou jugador en el nombre d’ordre que li correspongui segons els criteris anteriors.

6. El termini màxim d’inclusió de nous fitxatges per a la següent ronda serà dimarts a les 20:00 hores de la ronda en qüestió. Tenint en compte que sols es podran fitxar jugadors fins a la ronda del 17 de Març, inclosa.

8. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències amb l’ELO o alineacions.

ARTICLE 11 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament de l’encontre un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre. Vigilarà el desenvolupament de l’encontre, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstàncies en l’acta de l’encontre.

3. No està facultat en cap cas per a parar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador.

4. El comitè tècnic d´àrbitres designarà l´àrbitre del torneig i es farà saber com i quan contactar amb ell.

ARTICLE 12 – (Acta de l’encontre):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria de l’encontre, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada encontre s’hauran de complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una còpia per equip), i s’’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment a l’encontre s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles incidències, amb especial atenció a les incompareixences.

2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la presència almenys de la meitat dels integrants de cada equip perquè s’iniciï l’encontre. Un equipo pot decidir sols alinear 1, 2 o 3 jugadors, deixants els altres taulers buits. Els taulers buits sempre seran els darrers.

3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total de l’encontre.

4. L’acta amb les planelles de l’encontre haurà de remetre’s a la FBE per mail, fax, correu ordinari o en persona el dimarts següent.

5. Hi haurà un termini de 72 hores després de la publicació dels resultats per a la revisió d’actes per Internet (per a comunicar incidències i fer reclamacions).

S’aplicarà per al desenvolupament de la Competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs en la Lliga promoció Mallorca per equips 2018 suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció a la Lliga promoció Mallorca per equips 2018, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.

La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:

1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.