Lliga promoció Mallorca per Equips 2020 provisionals

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius al Lliga promoció Mallorca per equips 2019. S’aplicarà a tots els equips dels clubs participants en el mateix.

Qüestions preliminars

ARTICLE 2:

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se en la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat que participa en el campionat, mentre que per “equip” s’entén als diferents filials del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.
3. Altres definicions:

Llista de Força: Conjunt de tots els jugadors pertanyents a un club, independentment de la categoria on competeixin, ordenats pels Criteris establecidoen.

Ordre de Força: Conjunt de jugadores pertanyents a un equip d´un club, incluyéndo als jugadors reserves.

Fitxatge: Jugador que compleix els requisits de pagament de la FBE i sigui incorporació a la Llista de Força.

Inclusió de jugador: Aquest jugador, que inclòs o no en la Llista de Força d´un club, passa a formar part de el portal a el menys un Ordre de Força.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (categories):

1. La Lliga promoció Mallorca per equips 2020 se jugarà a única categoria, on podran jugar tots els jugadors amb menys de 1400 d´Elo FIDE i FEDA a la llista més actualitzada d´Elo de la FIDE i de la FEDA el dia d´inici del campionat, és a dir, la llista de febrer.

ARTICLE 4 (equips participants):

1. No hi ha límit d’equips per club. Si milita més d´un equip del mateix club, la llista de força de titulars serà tancada.

2. Els equips que disputin els seus encontres imparells com a locals jugaran amb les peces blanques en els taulers imparells, i amb les negres en els parells i a l´inrevés els encontres parells.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

1. Es compondrà d’un grup que englobarà tots el equips participants. Es disputarà per sistema suís a com a molt 14 rondes (encontres, matx), es tendran present les peticions dels clubs.
Els rànquins serà a efectes d’aparallament, l’elo FIDE.

2. Els equips es compondran de 4 jugadors.

3. Cada dissabte se jugarà una jornada amb dos encontres amb els mateixos equips rivals. Els encontres parells es regiran per l´Article 9.2.

4. L´alineació pot ser diferent a cada encontre, i són lliures. L’equip amb el primer tauler amb blanques de l’encontre és a qui li pertoca emplenar l’acta amb l’alineació en primer lloc.

5. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punts per matx empatat, i 0 punts per matx perdut.

6. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Bucholz menys pitjor resultat respecte els punts matx.
- Suma de punts en tots els taulers durant tot el campionat.
- Suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el desempat.

7. Es permetran tots els byes de 0 punts que se sol·licitin. S´hauran de sol·licitar com tard el dilluns anterior a la ronda que es sol·liciti el bye, abans de a les 20:00.


ARTICLE 6 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i el silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels matxos).

2. Es podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com a visitants (respectant els colors del sorteig), fins una vegada resoltes aquestes deficiències.
3. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional (veure Annex 1).
4. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.
5. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta del matx.
6. A la sala de joc cap jugador podrà dur els telèfons mòbils connectats. En cas de que algun jugador demani abans de l’inici del matx tenir-ho en mode vibració durant el matx per necessitat de força major, els delegats hauran de donar el vist-i-plau i hauran de reflectir aquest cas a l´acta. Si algun telèfon mòbil emet un so, amb l’excepció del so de vibració dels jugadors que s´han reflectit a l´acta, el jugador propietari perdrà la partida. La decisió de dur o no altres aparells electrònics encesos o no dins la sala de joc es prendrà per acord entre els delegats dels dos equips. En cas de discrepàncies o dubtes d´aplicació d´aquest article, la decisió final sobre el tema en qüestió serà responsabilitat de l’àrbitre, prèvia petició d’algun dels delegats. .

ARTICLE 7 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença d´un equip, tant la no presentació d’un equip a disputar un encontre, com fer-lo amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors establert pel matx.
2. Si en un matx no s’han iniciat les partides (haver fet almenys una jugada completa) amb el temps establert de 45 minuts l’equip contrari haurà de comunicar-ho a l’àrbitre, que podrà donar a l’equip per no presentat i el matx per perdut o concedir un temps extra a l’equip no presentat per personar-se a la sala de joc.

ARTICLE 8 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques previstes en l’Article 8.3.
2. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs.
3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:
- Les derrotes per incompareixença individual a dues jornades comporten una sanció esportiva de no poder jugar el següent dissabte que es jugui el campionat. La primera incompareixença no té sanció.
S’entendrà per incompareixença individual la no presentació d’un jugador a la sala de joc a les dues partides de la jornada.
- La tercera incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta del campionat. Tota retirada o desqualificació d’un equip es considera una renúncia.
- Alineació indeguda: Suposa la pèrdua del matx per resultat de 4-0. S’entendrà per alineació indeguda d’un equip tota alineació que no s’ajusti llista de jugdors oficial de l’equip en qüestió. Les llistes de jugadors oficials seran els publicats a la plataforma chess-results els dijous a les 20:00. Els clubs tenen temps fins a les 20:00 els dimecres per fer reclamacions a les llistes publicades a chess-results.
- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler; el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

4. Qualsevol situació o anomalia reflectida a l’acta i no contemplada en les mesures d’aplicació automàtica serà valorada per l’àrbitre, qui prendrà una decisió. Aquesta decisió arbitral serà recurrible, prèvia reclamació per part dels interessats, al Comitè de Competició.

ARTICLE 9 (calendari de joc):

1. Els encontres de la Lliga promoció Mallorca per equips es disputaran en funció del calendari establert abans de començar la competició.

2. La última ronda es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada.

3. L’horari oficial de joc és les 16:30 hores les rondes imparells. Les rondes parells començaran 15 minuts després d´acabar les rondes imparells. Excepcionalment poden començar partides de les rondes parells, si la ronda imparell no ha acabat, si els jugadors implicats ja han acabat les seves respectives partides i si els delegats estan d´acord. El retràs permès és de 30 minuts respecte a l’hora d’inici programada, exceptuant si es dona el cas d´aplicar l’Article 7.2.

4. Es portarà a terme un sorteig públic, una vegada tancat el termini d’inscripció i previ inici de la competició.

5. La sessió de joc serà de trenta minuts amb increment de 30 segons per jugada.

6. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 10 (llistes de jugadors):

1. Només poden participar en el Campionat de Mallorca per equips els jugadors amb llicència FBE en vigor i amb el corresponent pagament realitzat, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.
2. Cada club presentarà abans del campionat, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors denominada llista de jugadors.
3. El termini màxim d’inclusió de nous jugadors per a la següent ronda serà dimarts a les 20:00 hores de la ronda en qüestió. Tenint en compte que sols es podran fitxar jugadors fins al Dimarts 17 de Març.
4. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències.

ARTICLE 11 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament del matx un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.
2. El delegat actuarà com a portaveu de l’equip. Emplenarà l’alineació del seu equip prèviament al matx. Vigilarà el desenvolupament del matx, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstància en l’acta del matx.
3. No està facultat en cap cas per aturar cap rellotge, ni avisar de la caiguda d’una bandera, ni fer cap indicació (excepte el que diu l´article 14.4) a cap dels jugadors que pugui influir en les partides. L´incompliment d´aquest punt per part de qualsevol dels integrants dels equips podrà suposar una sanció esportiva a l´equip de l´infractor per part de l´àrbitre.
4. El delegat podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador. El delegat també podrà informar als jugadors del seu equip sobre el resultat provisional del matx.


ARTICLE 12 – (Acta de l’encontre):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria del matx, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. L´equip local serà el responsable de comunicar els resultats particulars i general del matx a l´àrbitre el més aviat possible quan aquest hagi acabat.
2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la presència almenys de la meitat dels integrants de cada equip perquè s’iniciï l’encontre.
3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total del matx.
4. Hi haurà un termini de 72 hores després de la publicació dels resultats per a la revisió d´aquests per part dels equips (per a comunicar incidències i fer reclamacions).
Per tot el no disposat en aquestes bases s’aplicarà per al desenvolupament de la competició els reglaments i lleis de la FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput de Elo FEDA i FIDE.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs en la Lliga promoció Mallorca per equips 2019 suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció a la Lliga promoció Mallorca per equips 2018, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.

La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:

1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:

- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.

ANNEX 3: ACLARACIIONS PER LA CONFECCIÓ DE LES LLISTES DE JUGADORS.
El procediment per considerar una llista de jugadors com a oficial serà el següent:
- Recepció de les modificacions sol·licitades pels clubs fins el dimarts a les 20:00 que s’han d’enviar per correu a la federació amb el ordre i el justificant de pagament a fbe@fbescacs.org amb copia a l’àrbitre principal, Noemi Martínez, ia.noemi.martinez@outlook.es.

- Publicació de les llistes modificades a la plataforma chess-results.

- Enviament d’un correu electrònic de notificació a tots els clubs indicant els equips modificats.

- Obertura del plaç per les reclamacions degudes a lo notificació o actualització de les dades.

- Publicació de les llistes oficials vàlids per la següent ronda.